ДОКУМЕНТИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

 Какви документи са Ви необходими при продажба на недвижим имот?

Притежавате земя, апартамент, ателие, гараж, къща или етаж от нея. Взели сте решение, че искате да продадете имота си. Намерили сте купувач и предстои изповядване на сделката.  Мислите, че най – трудното е зад Вас, лъжете се! Най – трудното и досадното започва сега, когато ще се сблъскате с „особеностите” на администрацията и многобройната документация, която трябва да осигурите във връзка с предстоящата продажба на имот, особено ако купувачът на недвижимия имот ще ползва ипотечен кредит, за да го закупи от Вас. 

Кои са необходимите документи за продажба на имот, от къде и кога да ги извадите?

1. Документ за собственост на имота в оригинал - последният актуален документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимирате като продавача, както и всички предходни нотариални актове 10 години назад във времето.

Най-често срещани документи за собственост на имот са:

-Нотариалнен акт  за покупко-продажба, дарение, замяна, констативен нотариален акт /съставен по документи/. 

-Договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти, Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти, Закона за общинската собственост, когато собственикът е придобил продавания имот от държавата или общината. Ако договорите са сключени след 1996 година,  трябва да са  вписани в Агенция по вписванията. 

-Постановление за възлагане на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, придобит на публична продан;

-Съдебно решение по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите /обявяване на предварителен –договор за окончателен/, договор за доброволна делба  или  съдебно-спогодителен протокол за делба на недвижим имот и др.

 

 2.Актуална скица на недвижим  имот в оригинал.

Този документ е необходим,  когато продавате земя, парцел, идеални части от тях или цяла сграда (при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър).

Кадастрална скица се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър или от общинската техническа служба по местонахождението на имота (при липса на кадастрални карта и регистри). За почти всички райони на гр. София вече има влязла в сила кадастрална карта. Справка можете да направите на сайта на Агенция по геодезия, картография, кадастър

3. Кадастрална схема на имота, също се издава от АГКК, когато се прехвърля право на собственост върху самостоятелен обект в сграда. Кадастралните схеми се издават поотделно за гараж, за апартамент, отделно за ателие, отделно за студио, кабинет, етаж от къща и други самостоятелни обекти.

Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър се намира за гр. София в кв. Павлово, ул. Мусала № 1 и там Ви очакват километрични опашки, много „изненади”, посочени по – долу и поне 3 посещения в най –добрия случай. 

Първо, винаги проверявайте скиците и схемите, които получавате. В 40 % от случаите са с грешки.

Второ, не се и надявайте, че скицата/схемата ще бъде готова на време в посочения от служителя срок. Срокът на издаване -  3 работни дни (40 лева), 7 работни дни (20 лева) е нереален и не се спазва – гарантирам Ви го. Проверете ТУК, готова ли Ви е кадастралната скица/схема, преди да посетите АГКК, ако не искате да загубите още един работен ден.

Трето: Проверете за  влязла в сила кадастрална карта преди сключване на предварителен договор. Възможно е да се наложи промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което ще е необходимо време.

Четвърто: ако установите  грешка в Кадастралната карта, ще се наложат  корекции в картата. При  техническа грешка по вина на АГКК, процедурата е безплатна и грешката се отстранява служебно и не се налага и наемането на правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката. Ако грешката се установи едва след влизане в сила на картата и регистрите, то процедурата е по-скъпа и бавна и подлежи на обжалване, което би довело до значително забавяне на сделката.

Кадастралната скица/схема  идентифицира недвижимия имот и дава информация за застрояването, предназначението, площ, адрес и др. данни,  които са от значение за прехвърлителната сделка.

4. Удостоверение за данъчна оценка на имота.
Данъчната оценка е  задължителен документ  при продажба на имота. Стойността на имота по данъчна оценка е базата, върху която се начислят нотариалните такси, местният данък и таксата за вписване в Имотния регистър, в случай че изповядате сделката на цената по данъчна оценка.
За Столична община Данъчната оценка се издава от отделите „Общински приходи” към дирекция "Общински приходи" към районната Община по местонахождението на имота. 
Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните данни, с искането за издаване на данъчна оценка се подава и декларация по чл. 14 от ЗМДТ по образец.
 В данъчната оценка фигурират  имената на всички собственици на имота. Собствениците трябва да са платили дължимите данък и такса смет за имота, който ще продават, защото
За издаване на данъчна оценка  ще са ви трябват: документ за собственост в оригинал и копие, удостоверение за насленици (ако имотът е наследствен), документ за самоличност и кадастрална скица/схема. 
Имайте предвид, че за всички инстанции, които следва да посетите ще Ви е необходимо копие от кадастрална скица и схема. С две думи всички пътища за снабдяване с всички необходими документи за продажба на недвижим имот започват от  Кадастъра.

 

5. Удостоверение за идентичност на адрес или за актуален административен адрес 
Този документ е необходим при несъответствие на адреса, посочен в документа за собственост и този в данъчната оценка на имота или кадастралната схемата. Ако имотът се намира в гр. София, Удостоверението се издава от  ГИС-София.
 

 

 6. Удостоверение за тежести върху имота
Този документ се  издава от Имотния регистър към Агенцията по вписванията.  Срокът за издаване  е от 3 до 7 работни дни. Необходими са копия на документите за собственост на имота 10 години назад, при наследство - и удостоверения за наследници и не забравяйте Кадастрална скица/схема.
7. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения. 
Този документ се изисква от банката при закупуване на имот с кредит, издава се от НАП.
8. Ако за имота има учредено вещно право на ползване, за да се извърши продажбата следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право - това става с декларация за отказ от право на ползване. Подписва се пред Нотариус и се вписва в Агенция по вписванията. В случай, че ползвателят е починал, се представя извлечение от акта.
Списъкът на гореизброените документи не е изчерпателен. При всеки конкретен случай на продажба на недвижим имот може да възникне необходимост да се снабдите и с допълнителни документи.

Кога се налага да ползвате услугите на Кадастра ООД, изразяващи се в съдействие за набавяне на всички необходими документи за продажба на недвижим имот?

1.Когато продавате имот /апартамент, гараж, къща, парцел и др./ в гр. София, а Вие живеете в чужбина или на друго място в България;
2. Когато живеете в гр. София, но не Ви е възможно да си вземете общо 2 седмици отпуск;
3.Когато живеете в гр. София, но имате по – доходоносни и важни ангажименти, от висенето по опашки и разправии с администрации.
4. Когато документалната бюрокращина  Ви отегчава и изнервя.
Услуга:
Екипът на Кадастра ООД може да се ангажира и да Ви снабди с всички нужни документи за продажба на недвижим имот за района на град София, както и да Ви осигури адвокат за консултация, предварителен преглед и становище относно необходимите за сделката документи.
  
 
Цена на услугата: 900, 00 лв.

 

В цената на услугата не влизат държавните такси на администрацията по издаване на всеки конкретен документ, необходим за продажба на недвижим имот.

  

 За връзка с нас