В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ФИРМИ |10 000 лв.| COVID-19

 

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА

 
До 10 000 лева безвъзмездна помощ в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по програма Конкурентноспособност.
 
Минималният размер на финансовата помощ е 3 000 лева, а максималният  10 000 лева.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 10% от „нетните приходи за продажби“, декларирани при лица, които се облагат с корпоративен данък, в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. 

Допустими по процедурата са единствено кандидати с отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г.
 
НАЧАЛНИЯТ срок за подаване на проектни предложения все още не е обявен, като беше предвиден за 11.05.2020 г., предполага се, че мярката ще бъде отворено за кандидатстване през ИСУН до два три дни.
 
Подаването на проектното предложение по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 
Финансирането е на 100 %!
 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 
1) Юридически лица (ФИРМИ) или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 
2) Да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали търговска дейност;
 
3) Кандидатите, трябва да са микро или малко предприятие:
Малки предприятия:
 - средносписъчен брой на персонала по-малък от 50 души, и
 - годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
Микропредприятия:
 - средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души, и
- годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
 
4) Фирмите трябва да имат спад от поне 20% в оборота за месеца, предхождащ този, в който е подадено заявлението за подпомагане, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. 
В случая се кандидатства през май, ще се вземе предвид обротът на фирмата за април 2020 г. и той трябва да е с 20 % по-нисък от средномесечните стойности за 2019 г. (годишният оборт за 2019 г. разделен на 12 месеца, в случай че дружеството е съществувало през цялата година);
 
5) Към 31 декември 2019 г. кандидатът да  не е бил в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19. Например: предприятието е в процедура по несъстоятелност.
 

Кой НЕ може да кандидатства?

➤ Клонове на юридически лица, регистрирани в България;
➤ Кандидати, които са заявили подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;
➤ Предприятията от сектори Производство на хранителни продукти  и Производство на напитки.
 
 
Ако имате нужда от съдействие, моля потърсете ни на  ☎ 029588477