Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРОЦЕДУРА ПРИ СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК ООД | НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ПОЧИНАЛ СЪДРУЖНИК | НЕПЪЛНОЛЕТЕН НАСЛЕДНИК 

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПОЧИНАЛ СЪДРУЖНИК

При настъпила смърт на Съдружник в ООД, участието в дружеството се прекратява автоматично. 
Съдружникът в дружество с ограничена отговорност има различни по същността си права. Те могат да съществуват само едновременно:
 
 ➤  Съдружникът има право да участва в дружеството (правото на членство);
 
Правото на членство на съдружник се изразява в право на участие в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на участие в Общото събрание и на ликвидационен дял. 
Правото на членство на съдружника в ООД е лично право. То не се наследява и съществува с оглед личността на съдружника. 
 
С две думи, съдружниците в дружеството не могат да бъде задължени да приемат наследниците на починалия съдружник за членове на ООД, защото те може да нямат същите качества, каквито е имал починалия съдружник.
➤ Съдружникът притежава дружествен дял от имуществото на дружеството
 
Дружественият дял е част от имуществото на ООД. Притежаването на дружествен дял е имуществено право. То е резултат на направена от съдружника приживе имуществена вноска (парична или непарична) в капитала на дружеството. 
По тази причина участието на починалия съдружник (правото на членство) в дружеството не се наследява от наследниците на починалия съдружник, но се наследява дружествения дял на починалия съдружник и съразмерната на него печалба
 
Наследниците не заместват и не встъпват в дружеството на мястото на починалия съдружник.
 
Промяната в броя на съдружниците с оглед настъпилата смърт на един от тях и евентуално промяната на представителството на дружеството трябва да бъде отразена в Търговския регистър.
 
Пакета от документи, който се подготвя и подава е различен с оглед различните хипотези, които могат да възникнат при смърт на съдружник: 
 
➤ Ще встъпят ли наследниците на починалия съдружник в дружеството като негови членове;
➤ Има ли воля на останалите съдружници с оглед личността на наследниците да бъдат приети за съдружници в дружеството;
➤ Към кого ще преминат освободените дялове от капитала на дружеството - трето лице или към някой от настоящите съдружници;
➤ Ще се стигне ли до намаляване на капитала на дружеството и прочие.
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ПОЧИНАЛ СЪДРУЖНИК

 
Наследниците на починалия съдружник имат право да поискат от Общото събрание на ООД да им бъде изплатена стойността на дружествените дялове на починалия съдружник. 
В този случай дяловете на починалия могат да бъдат прехвърлени на останалите съдружници съразмерно на притежаваните от тях дружествени дялове или пък да бъдат прехвърлени на трето лице - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
Ако наследниците искат да бъдат и съдружници в дружеството, трябва да спазят процедурата за приемане на нов съдружник и да получат съгласието на останалите съдружници за това.
В някои дружествени договори изрично е вписано, че наследниците приемат членството в дружеството на техния наследодател. Въпреки това, наследникът не е задължен да встъпи като съдружник в дружеството, ако дружественият договор предвижда, че членството се наследява. Още по-малко пък наследникът е длъжен да замести починалия съдружник като управител на дружеството. Функциите, които е упражнявал починалият съдружник като управител, не преминават върху неговите наследници.

НЕПЪЛНОЛЕТЕН НАСЛЕДНИК

 
Специфичен е случаят, при който починалият съдружник има за наследници малолетни и/или непълнолетни лица. В тази хипотеза, процедурата се усложнява значително. 
Необходимо е специално разрешение на Районния съд, за да може непълнолетният наследник да се разпореди с останалите в наследство дялове от капитала. 
 
Непълнолетните и малолетните не могат да бъдат съдружници във фирмата, но наследяват стойността на дяловете от капитала на дружеството в съответните квоти. Много деликатен е и въпросът за приемането на наследството по опис, което е задължително според българското законодателство, а стойността на дружествените дялове са част от това наследство.
 
Процедурите при смърт на съдружник са много и различни. Те зависят от решенията на съдружниците и на наследниците, съответно цената на услугата е различна за всеки конкретен случай.
 
Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас ☎, за да насрочим точен час и дата за персонална консултация.