В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Прехвърляне на Фирма Е(ООД) | Продажба на Фирма | Необходими Документи и Цена

Процедурата позната като продажба на Фирма представлява прехвърляне на част или на всички дялове от капитала на Е(ООД) от съдружник на съдружник или на друго лице. 
Прехвърлянето на фирма Е(ООД) има за цел и резултат промяна на Персоналния състав (едноличния собственик на капитала, съдружниците) в дружеството и  е близка с процедурата по прехвърляне на акции при Е(АД).
 
Ако целите да излезете от дружеството като негов собственик и на Ваше място да встъпи друго лице, това означава, че искате да прехвърлите дяловете си от капитала на Фирмата и сте попаднали на точната информация.
 

Процедура и Документи за Продажба на Фирма

 
Прехвърлянето на Фирма се извършва чрез Договорът за продажба на дружествени дялове, който се сключва в нотариална форма. Върху купувача преминават всички права и задължения като съвкупност. 
При продажба на дружествени дялове НЕ се носи солидарна отговорност. Променя се съставът на съдружниците, което пък налага да се измени и  учредителния акт. Това поставя ограничения за свободното прехвърляне на дялове на други лица.
➤ Съгласно чл. 129 от ТЗ, дялове между настящите съдружници в ООД се прехвърлят свободно. Поради това решение на общото събрание не е необходимо.
 
➤  Различна е хипотезата при прехвърляне на Фирма Е(ООД) на друго лице. Тук Решение на общото събрание с мнозинство от 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по - голямо мнозинство е задължително. За решението се съставя Протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
 
Прехвърлянето се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните и съдържанието на договора, извършени едновременно.
☛ Това правило е императивно и е предпоставка за действителността на сделката
 
За да приключи успешно процедурата по прехвърляне на фирма, е необходимо и вписване в Търговски регистър по партидата на търговеца.
 

Декларария чл.129 от ТЗ

Считано от 22.12.2017 г. при  прехвърляне на дялове се изисква Декларация по чл.129 от ТЗ, а именно че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
 
☛ Декларацията се подписва лично и не може да бъде подписана от пълномощник. Когато договорът за продажба на дялове се подписва от пълномощник, декларацията трябва да бъде нотариално заверена.
 

Резултат от процедурата

 
Със сключване на Договора за продажба на дружествени дялове и последващото вписване в ТР, Купувачът става съдружник и титуляр по правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения, а Продавачът на дяловете престава да бъде съдружник. От този момент разпоредбите на дружествения договор и решенията на общото събрание обвързват новия съдружник.  
 
☛ Имате предвид разпоредбата на чл.19 от ДОПК, във връзка с отговорността на управителите и съдружниците в Е(ООД) за данъчно - осигурителни задължения на дружеството, възникнали преди датата на прехвърляне на Фирмата.
 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА ЦЕНА

 
➤ Цена на услугата с държавните такси (изготвяне на всички необходими документи и вписване в Търговски регистър) – 250, 00 лева;
Нотариални такси - размера на Нотариалните такси варира от 60, 00 лв. до 150,00 лв. и зависи от устава на фирмата.
 

Защо Кадастра?

 
С нашата услуга ние:
• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по прехвърляне на Фирма;
• Ще Ви консултираме компетентно, удачна ли е продажбата за търговските Ви цели;
• Ще изготвим необходимата организационна и търговска документация, необходима за вписването на продажбата в ТР, което изисква специални познания;
• Ще подадем вместо Вас всички необходими документи и заявления в Търговски регистър;
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура вместо Вас на умерени КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
За повече Въпроси и/или час за среща за консултация и прехвърляне на Фирма се свържeте с нас на посочените ☎ или по имейл.