Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Прехвърляне на Фирма/Прехвърляне на дружествени дялове 


Процедурата позната като "продажба на фирма" представлява прехвърляне на част или на всички дружествени дялове от капитала на ЕООД/ООД на трето лице. Често "прехвърлянето на Фирма" се  наименува с  термина „пререгистрация на Фирма”. Имайте предвид, че „пререгистрацията на Фирма” е съвсем различна процедура и тя няма нищо общо с процедурата по прехвърляне на самата Фирма. Прехвърлянето на дялове от капитала на ЕООД/ООД има за цел и резултат промяна на ПЕРСОНАЛНИЯ СЪСТАВ /едноличния собственик на капитала, съдружниците/ в капиталовите дружества и по – скоро е близка с процедурата по прехвърляне на акции при ЕАД/АД.

Ако целите да излезете от дружеството като негов собственик и на Ваше място да встъпи друго лице, това означава, че искате да прехвърлите дяловете си от капитала на Фирмата и сте попаднали на подходящата статия по въпроса.

Най – често прехвърлянето на дялове се извършва чрез Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове в ЕООД/ООД и е вид способ за изменение на състава на съдружниците в дружеството и/или за промяна на разпределението на дяловете от капитала между тях. Върху купувача, след прехвърлянето на дяловете, преминават дружествените права и задължения като съвкупност, често се изменя и съставът на съдружниците, което пък налага да се направят промени и в дружествения договор. Това поставя ограничения за свободното прехвърляне на дялове на трети лица.

Съгласно чл. 129, ал. 1, изр. второ ТЗ прехвърлянето на дружествения дял може да се осъществи от един на друг съдружник или на трето лице. Дялове между съществуващи съдружници в ООД се прехвърлят свободно. Поради това решение на общото събрание не е необходимо. Различна е хипотезата при прехвърляне на Фирма на трето лице. Редът за приемане на нов съдружник, който се прилага в тези случаи налага вземане на предварително разрешение на общото събрание с мнозинство от 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по - голямо мнозинство. За решението се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с писмен договор с  нотариално удостоверяване на подписите на страните и съдържанието на договора, извършени едновременно. Това правило е императивно и е предпоставка за действителността на сделката. За да приключи успешно процедурата по прехвърляне на дялове, е необходимо и вписване в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на търговеца.

Удостоверение от НАП - считано от 18.02.2018 г. НЕ Е НЕОБХОДИМО, попълват се следните декларации по образец:

Декларария чл.129 от ТЗ

Считано от 22.12.2017 г. за публикуване в ТР на процедурата по прехвърляне на дялове се изисква Декларация по чл.129 от ТЗ  относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Резултат от процедурата - Със сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове в ЕООД/ООД и извършване на последващите действия по вписването му, КУПУВАЧЪТ става съдружник и титуляр по правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения, а ПРОДАВАЧЪТ на дяловете престава да бъде съдружник. От този момент разпоредбите на дружествения договор и решенията на общото събрание обвързват новия съдружник.

Моля да имате предвид разпоредбата на чл.19 от ДОПК, във връзка с отговорността на управителите и съдружниците в ЕООД/ООД, за данъчно - осигурителни задължения на дружеството.

Разходи при прехвърляне на дружествени дялове от капитала на ЕООД/ООД

- Цена на услугата  с държавните такси/изготвяне на всички необходими документи и вписване в Търговски регистър/ – 250 лева

- Нотариални такси /при капитал в размер до 5 000 лева/ - Нотариалните такси зависят от устава Ви и варират от 60 лева до 150 лева. При смяна и на управителя на дружеството допълнителна нотариална такса в размер на 6 лева.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ:
Много често 2 хипотези на промяна на персоналния състав на съдружниците в ООД се приравняват погрешно на прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството и това е така, защото резултатът, който целите с тях е същият /да се промени състава на съдружниците в дружеството/, но процедурите съвсем не са еднакви, а доста по – различни от прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството.
СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК
НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК