Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
СЪДРУЖНИК НАПУСКА ДОБРОВОЛНО ДРУЖЕСТВОТО С ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Проблемът на прекратяване на участието на съдружник в ООД приживе има две измерения, а именно: съдружникът напуска дружеството доброволно и по собствено желание и изключване на съдружник. В случая, ще съсредоточим вниманието си върху чл. 125, ал.2 от Търговския закон, разглеждащ и то доста лаконично възможността всеки съдружник в ООД да напусне дружеството с писмено предизвестие.
Точната разпоредба на закона гласи следното „съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца, преди датата на прекратяване.”
I.Първият въпрос, който възниква е: Кога и как настъпва прекратяването на участието на съдружника в дружеството или с две думи: кога съдружникът, напускащ с предизвестие вече не е съдружник в дружеството?
Твърдо може да се заяви към настоящия момент, че изпращането на предизвестие от съдружник има за последица автоматично прекратяване на членственото правоотношение, което настъпва в момента на изтичане на срока на предизвестието, като в случая не е необходимо провеждане на каквото и да било ОС на съдружниците.
Прекратяване на членството поради доброволно напускане настъпва с изтичане срока на предизвестието, а не с вписването на това обстоятелство в Търговски регистър. Не е необходимо изрично решение на общото събрание на дружеството. „При този доброволен начин на напускане законодателят не изисква произнасяне на общото събрание на ООД относно съдбата на освободените дялове. Вписването на промяната в персоналния състав на дружеството в търговския регистър, задължително следва от факта на напускането на съдружника. Съдбата на освободените дялове е предмет на едно бъдещо решение на общото събрание, което обаче не влияе върху факта на напускане на съдружника при условията на чл. 125, ал.2 от ТЗ."
II. Каква е формата на предизвестието на напускащия съдружник?
Законът изисква само писмена форма на предизвестието, не и нотариална такава. Много често обаче напускащият съдружник предпочита и с право предизвестието да бъде под формата на нотариална покана, като по този начин се удостоверява и датата, и съдържанието на изпратеното предизвестие.
III. Кой има право да впише в Търговски регистър промяната в персоналния състав на дружеството, изразяваща се в прекратяване участието на съдружника в дружеството с писмено предизвестие?
Въпросът идва на дневен ред, тогава, когато напускащият съдружник не е управител на дружеството. Ако приемем, че само управителят на дружеството, респективно –упълномощено от него лице, имат правото да подадат заявлението пред АВ, то тогава напускащият съдружник се поставя в зависимост от дружеството и неговия управител и на практика не би могъл да реализира правата си докрай в случай, че дружеството и неговият управител бездействат, въпреки направеното съгласно нормата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ предизвестие. В тази връзка щом като  ТЗ е предвидил процедура по напускане едностранно на съдружник, то следва да се приеме, че същият има право лично да входира заявление пред АВ за вписване напускането си като съдружник по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ.
До тук добре, но в Търговски регистър до настоящия момент няма вписано напускане на съдружник, резултатът е ОТКАЗ, който се обжалва, а пък ако съда прецени, тогава ще го впишат от Търговски регистър. Уважаемите съдии в 90 % от случаите отменят отказите на ТР и постановяват вписване на обстоятелството, но само когато напускащият съдружник е и управител на дружеството. Когато напускащият съдружник НЕ е управител, играта загрубява и тази процедура е неприложима, преминава се към съвсем различно съдебно производство.
ПОСЛЕДИЦИ:
Трябва да се има предвид, че от автоматичното действие на предизвестието за напускане и прекратяване на членството следва, че бившият съдружник губи редица свои права.
- бившият съдружник не е легитимиран да води иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решения на ОС на дружеството, които са взети след неговото напускане. Тоест напусналият съдружник няма право на иск по чл. 74 ТЗ за отмяна на евентуално решение на общото събрание по въпросите за уреждане на имуществените отношения с него.
- бившият съдружник не е легитимиран да води иск и по чл. 155, ал. 1, т.1 от ТЗ за прекратяване на дружеството. Бившият съдружник се явява вече обикновен кредитор на дружеството и фактът, че са налице неуредени имуществени отношения между него и дружеството НЕ води до извода, че НЕ е прекратено участието на съдружника в дружеството.
- при напускане на съдружник по реда на чл. 125, ал.2 от ТЗ, съгласно ал. 3 на същата разпоредба, законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял на напускащия съдружник да става на база пазарна цена на активите. Това може да стане само в случай на ликвидация на дружеството. Само тогава наличните активи ще бъдат осребрени по тяхната пазарна стойност и на всеки съдружник ще се изплати съответстващия му се ликвидационен дял. При напускане на съдружник дружественият дял е различен от ликвидационния такъв. При определяне на дружествения дял на напускащия съдружник по пазарната му стойност в определени хипотези би могло да се стигне и до намаляване на имущественото покритие на капитала на дружеството, при което последният ще се намали, а това би могло да стане, но по реда, предвиден в чл. 149 ТЗ. Понятията дружествен дял и ликвидационен дял са различни, различни са и имуществените последици на прекратилия участието си в дружеството съдружник и този, който е съдружник в дружество, обявено в ликвидация.