В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА |ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМА (Е)ООД - Процедура по ЛИКВИДАЦИЯ 


КАК ДА ЗАКРИЯ ФИРМАТА СИ?

Съгласно чл. 154, ал. 1 от Търговския закон, прекратяването на Фирмата настъпва при следните обстоятелства:
1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2.  по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в учредителния акт не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд;
6. други основания за прекратяване на дружеството, предвидени в дружествения договор;
Освен в гореизброените случаи, ЕООД се прекратява и при смърт на собственика на капитала. Когато капиталът се притежава от юридическо лице, с неговото прекратяване се прекратява и едноличното дружество с ограничена отговорност.
С изключение на случаите на преобразуване, при всички останали случаи фирмата се прекратява като преминава през процедура по ликвидация.
Преди да се подаде искане за вписване на прекратяването на Фирмата в Търговски регистър, следва да се уведоми съответната ТД на НАП за започналата процедура по ликвидация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя на (Е)ООД и на лицето, назначено за ликвидатор;

2. Уведомление до съответното териториално подразделение НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на дружеството по чл. 77, ал. 1 от ДОПК;

3.Акт за смърт на физическото лице и удостоверение за наследници, при прекратяване на ЕООД на това основание;

4. Уведомление до НОИ;

При закриване на Фирма (Е)ООД тръбва да се извърши Ликвидация, при която ликвидаторът следва да осребри имуществото на прекратеното дружество, да събере вземанията, да погасява задълженията и при наличието на остатък, да го разпредели между съдружниците като ликвидационен дял. Едва след приключването на този процес ликвидаторът може да поиска заличаването на дружеството.


С оглед охрана на интересите на кредиторите на прекратеното дружество, законът предвижда задължение за ликвидатора да покани кредиторите да предявят вземанията си, независимо дали те са изискуеми или още не е настъпил падежът им. Ликвидаторът изпраща писмена покана до известните кредитори и обявяването същата в Търговски регистър.

Производството преминава през три фази, през три вписвания в Търговски регистър и подаване на три пакета от документи. Общата крайна Цена на услугата с държавните такси възлиза на 450, 00 лева, по- долу е разбита на етапи.

ЦЕНА: 254, 00 лева  за  /първа и втора фаза/

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;

2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;

3. Представителство пред НАП и НОИ за издаване на Удостоверение по чл.77 от ДОПК и Удостоверение чл.5, ал. 10 от КСО; (Ликвидаторът или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми НАП и НОИ за прекратяване на дейността и за предстоящото заличаване);

4. Държавната такса за прекратяване на Е(ООД);

5. Държавната такса за публикуване на покана до кредиторите, които в 6 месечен срок от обнародването на поканата могат да предявят вземанията си;


6. Внасяне на всички дължими банкови такси;


7. Цената на услугата.

По време на ликвидацията, дружеството продължава да извършва счетоводна отчетност „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”. Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, в 14 дневен срок от прекратяването й, трябва да се подаде заявление за дерегистрация в НАП. Подаването на въпросното заявление НЕ е включено в цената и не е възможно да бъде включено, защото не сме запознати със счетоводната отчетност до момента. Подаването на заявлението за дерегистрация е свързано с предоставянето на НАП на множество документи, с които разполага единствено счетоводителят на компанията.

След като уведомим НАП за прекратяване на дейността, изчакваме получаването на Удостоверение по чл. 77, ал. 1 ДОПК. Срокът за издаването е 60 дни. В зависимост от това дали фирмата има задължения и дали е регистрирана по ДДС удостоверението може да бъде издадено по-рано от предвидения законов срок. Това удостоверение е абсолютно необходимо, прилагането се към пакета документи за вписване в Търговски регистър. Без него, прекратяването на дружеството не може да започне. Възможно е след уведомяването на НАП, да бъде назначена ревизия.

Когато изтече 6 - месечния срок от обявяване на поканата в Търговски регистър е необходимо да се подготвят документи за заличаването на фирмата от Търговския регистър.

На този етап се заплаща останалата част от цената, възлизаща на 196, 00 лева.

Уведомяването на НОИ е свързано с предаване на Разплащателните ведомости и досиетата на работниците и служителите. Ако фирмата няма работници и служители и никога не е имала, процедурата е значително по-кратка. След извършване на проверка, НОИ също издава удостоверение (съгласно чл.5, ал. 10 от КСО), което се прилага към документацията при заличаване на фирмата. Валидността на това удостоверение е 12 месеца. 

ЗАЩО КАДАСТРА?

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по ликвидация вместо Вас на умерени конкурентни цени;

Прекратяването на фирмата е процедура, която преминава през 3 етапа и съдържа 3 вписвания в Търговски регистър. Продължава 7 - 8 месеца, независимо от това, има ли кредитори Фирмата или не, развивало ли е дейност дружеството, имало ли е назначени работници. Ние знаем стъпка по стъпка всички детайли и всички необходими документи, осигурете си спокойствие, ще направим всичко вместо Вас;

Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по прекратяване и заличаване на (Е)ООД, свържете се с екипа на Кадастра на ☎  02/9588477 или чрез формата за Онлайн консултации и задайте Вашия въпрос.