Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМА - ЗАКРИВАНЕ НА ЕООД - ЛИКВИДАЦИЯ НА Е/ООД  


КАКА ДА ЗАКРИЯ ФИРМАТА СИ?

Съгласно чл. 154, ал. 1 от Търговския закон, прекратяването на Фирмата настъпва при следните обстоятелства:
1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2.  по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в учредителния акт не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд;
6. други основания за прекратяване на дружеството, предвидени в дружествения договор;
7. ЕООД се прекратява освен в гореизброените случаи и при смърт на собственика на капитала. Когато капитала се притежава от юридическо лице, с неговото прекратяване се прекратява и ЕООД.
С изключение на случаите на преобразуване на ООД/ЕООД, при всички останали случаи на прекратяване на дружеството, прекратяването се извършва чрез преминаване през процедура по ликвидация.
Преди да се подаде искане за вписване на прекратяването на Фирмата в Търговски регистър, следва да се уведоми съответната ТД на НАП за започналата процедура по прекратяване на ООД/ ЕООД /чл. 77 от ДОПК/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя на ООД/ ЕООД и на лицето, назначено за ликвидатор;
2. Уведомление до съответното териториално подразделение НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на ЕООД или ООД/ по чл.77,ал.1 от ДОПК;
3. Акт за смърт на физическото лице и удостоверение за наследници, при прекратяване на ЕООД на това основание;

4. Уведомление до НОИ;

При прекратяване на дейността на ООД или ЕООД следва да се извърши Ликвидация, при която ликвидаторът следва да осребри имуществото на прекратеното дружество, да събере вземанията, да погасява задълженията и при наличието на остатък, да го разпредели между съдружниците като ликвидационен дял. Едва след приключването на този процес ликвидаторът може да поиска заличаването на дружеството.
С оглед охрана на интересите на кредиторите на прекратеното дружество, законът предвижда задължение за ликвидатора да покани кредиторите да предявят вземанията си, независимо дали те са изискуеми или още не е настъпил падежът им. Това следва да се извърши чрез отправянето на писмена покана до известните кредитори и обявяването й в Търговски регистър.

Производството по прекратяване и заличаване на ООД/ЕООД преминава през три фази, тоест три вписвания в Търговски регистър и подаване на три пакета от документи. Общата крайна Цена на услугата с държавните такси възлиза на 450, 00 лева, по- долу е разбита на фази.

ЦЕНА: 254 /двеста петдесет и четири/ лева  - /първа и втора фаза/

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;

2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;

3. Представителство пред НАП във връзка с издаване на Удостоверение по чл.77 от ДОПК и пред НОИ във връзка с изадавенето на Удостоверение чл.5, ал. 10 от КСО; /Ликвидаторът или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми НАП и НОИ за прекратяване на дейността и за предстоящото заличаване/

3. Държавна такса за прекратяване на ЕООД /ООД/;

4. Държавна такса за публикуване на покана до кредиторите, които в шест месечен срок от обнародването на поканата могат да предявят вземанията си;
5. Внасяне на всички дължими държавни такси за Търговски регистър и  банкови такси;
6.Такса за услугата.

По време на ликвидацията дружеството продължава да извършва счетоводна отчетност „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”. Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС, то в 14 дневен срок от прекратяването й трябва да се подаде заявление за дерегистрация в НАП. Подаването на въпросното заявление НЕ е включенов цената на услугата и не е възможно да бъде включено, защото не сме запознати със счетоводната Ви отчетност до момента. Подаването на заявлението за дерегистрация е свързано с предоставянето на НАП на множество документи, с които разполага Вашия счетоводител.

След като уведомим НАП за прекратяване на дейността, НАП издава удостоверение по чл. 77, ал. 1 ДОПК.  Срокът за издаването му е 60 дни. В зависимост от това дали фирмата има задължения и дали е регистрирана по ДДС удостоверението може да бъде издадено по-рано от предвидения законов срок. Това удостоверение е необходимо за прилагането му към останалите документи при подаването им в Търговски регистър. Възможно е след уведомяването на НАП, да бъде назначена ревизия на дружеството.

След изтичане на 6 - месечния срок от обявяване на поканата в Търговски регистър е необходимо да се подготвят документи за заличаването на ООД/ ЕООД от Търговския регистър. За този етап се заплаща отделно държавна такса и такса за услугата, които общо са в размер на 196 /сто деветдесет и шест/ лева.

Уведомяването на НОИ е свързано с предаване на разплащателните ведомости и досиетата на работниците и служителите. Ако фирмата няма работници и служители и никога не е имала, процедурата е значително по-кратка. След извършване на проверка, НОИ също издава удостоверение (съгласно чл.5, ал. 10 от КСО), което се прилага към документацията, внасяна в Агенция по вписванията, при заличаване на фирмата. Валидността на това удостоверение е 12 месеца. 

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по прекратяване и заличаване на ООД или ЕООД  вместо Вас на умерени конкурентни цени. Прекратяването на фирма е процедура, която преминава през три етапа и съдържа три вписвания по партидата на Фирмата в Търговски регистър. Общата крайна цена е в размер на 450,00 лева. Процедурата продължава 7 - 8 месеца, независимо от това, има ли кредитори Фирмата или не, развивало ли е дейност дружеството, имало ли е назначени работници и т.н.

Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по по прекратяване и заличаване на ООД или ЕООД,
 свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.