В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ

В Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ В ЕООД/ООД


Промяна в начина на управление и представляване или промяна на лицето/лицата, представляващо/и дружеството

Промяна в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството заедно или поотделно, както и назначаването на прокурист/и.

I.В Търговският закон е предвидена опция управителят на ООД сам да поиска да бъде заличен от търговския регистър, като отправи писмено уведомление за това до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството НЕ направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице. С две думи, за да може управителят, респективно ликвидаторът, да заяви за вписване заличаването си сам, законът е предвидил наличието на две предпоставки - управителят /ликвидаторът/ да е поискал заличаването с писмено уведомление до дружеството и дружеството да не е заявило неговото заличаване в срок до един месец от получаването на уведомлението.

II.Втората и по–често срещана в практиката хипотеза на промяна на управител в ООД, е изборът на нов управител след изтичане на мандата на стария управител или оттегляне на овластяването на управителя по всяко време на неговия мандат, или управителят е подал оставка.

Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Свободата на общото събрание да освободи управителя по всяко време, съответно да избере нов управител, е императивно уредена от законодателя и тя произтича от свободната оттегляемост на овластяването (включващо упълномощаване). Налице е пълно съответствие между възможността на общото събрание на дружеството да оттегли овластяването на управителя /за освобождаване на управителя/, с предвидената в чл. 141, ал. 5 от ТЗ възможност за едностранно оттегляне на управителя, с писмено уведомление до дружеството. Възможността за свободна промяна на управителя е свързана с факта, че законодателят не е въвел основания за освобождаване на управителя. Дори и в случаите, когато в дружествения договор са предвидени такива основания, те не биха могли да преодолеят императивно уредената в чл. 141, ал. 4 от ТЗ свобода на общото събрание за оттегляне на упълномощаването, но такива основания биха имали значение при търсене отговорност на управителя. 

Промяната на управителя на ООД следва да бъде вписано в Търговския регистър. При смяна на досегашния управител е необходимо сключване на нов писмен договор за възлагане на управлението от името на дружеството, също така общото събрание трябва да вземе и решение за изменение и допълнение на дружествения договор, ако се променя начина на управление и представляване на дружеството, които са от съществените елементи на договора. Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по- голямо мнозинство. За решението се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Решението се вписва в протоколната книга. При ЕООД промяна в начина на управление най-често означава възлагане на управлението на ЕООД на прокурист, но е възможно и назначаването на управител, ако в учредителния акт не е изключена възможността за управител да бъде назначавано трето лице.

Процедурата по вписване в Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел продължава три работни дни.

ЦЕНА: В случаите на т. II - 100 (сто) лева, в хипотезата на т. I – 200 лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;

2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;

3. Държавна такса за вписване на промени на обстоятелства;

4. Хонорар.

5. Внасяне на всички дължими държавни такси - такса за Търговски регистър и  банкови такси.;

 С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура вместо Вас на умерени конкурентни цени.

 Ако имате запитвания или неясноти свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ЕООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос. Ако казусът Ви е по-сложен, юристът ни ще Ви покани на персонална среща за разглеждане и решаване на конкретния казус.