Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Намаляване на капитала на ФИРМА и вписване в Търговски регистър


Процедурата по намаляване на капитала на фирма започва с обявяването на решението за намаляване на капитала на дружеството в Търговски регистър. Разбира се капиталът може да се намали само при капиталовите дружества -ЕООД, ООД, АД и др. Целта на обявяването на решението за намаляване на капитала на Е/ООД в Търговски регистър е осигуряване на възможност за кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване му, да упражнят правото си по чл. 150, ал. 1 от ТЗ. Задължението за обявяване на решението за намаляване на капитала е в тежест на управителя.

Изискването да се уведомят кредиторите на Е/ООД за намаляването се свързва с външната функция на капитала, доколкото основното му предназначение е да служи като обезпечение на вземанията на дружествените кредитори. Намаляването на капитала на Е/ООД се отразява на гаранционната му функция и рефлектира върху правното положение на дружествените кредитори. Именно поради това, ТЗ регламентира тяхната защита при намаляване на капитала на дружеството, като им предоставя права, чието упражняване неутрализира последиците от намаления капитал, а именно:

- решението за намаляване на капитала на Е/ООД се представя в Търговски регистър и се обявява - с обявяването се смята, че съответното дружество е заявило готовността си да даде обезпечение или да изплати вземанията на кредиторите на Е/ООД, чиито вземания са възникнали към момента на обявяване и които не са съгласни с намаляването на капитала;

- кредиторите имат право да поискат обезпечение или плащане в тримесечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала. Ако след изтичането на този срок легитимираните кредитори писмено не изразят несъгласието си с намалението и не поискат обезпечение или плащане на вземанията си, то съгласието им с намаляването на капитала се предполага;
Самото намаляването на капитала се вписва след изтичане 3 три месеца от обявяването. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване изискванията за уведомяване на дружествените кредитори по реда на чл. 150 от ТЗ.
Гаранциите за легитимираните по чл. 150 от ТЗ дружествени кредитори са две. От една страна, ако данните, представени за вписването на намаляването на капитала са неверни, то лицето, което управлява и представлява дружеството, носи отговорност пред кредиторите за причинените им вреди по правилата на чл. 152 от ТЗ. От друга страна, плащания на съдружници при ефективно намаляване на капитала могат да се правят след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- Заявление за вписване на промяна в размера на капитала.
Към заявлението следва да се приложат всички доказателства, имащи значение за настъпилата промяна - те ще бъдат различни при всички възможни хипотези на намаляването на капитала на Е/ООД. Най-общо чрез приложените към заявлението документи следва да се докаже пред длъжностното лице по вписванията:
- че е взето валидно решение от Общото събрание на съдружниците за намаляване на капитала;
- че са спазени изискванията за защита на дружествените кредитори по реда на чл. 150 - 152 от ТЗ;
- във всички случаи трябва да се представи и актуален дружествен договор, в който да е отразено намаляването на капитала;
- ако има особени изисквания на закона или на дружествения договор за намаляването, на общо основание трябва да се докаже изпълнението им;

ЦЕНА: 300,00 /триста/ лева

В цената е включено:

1. Изготвяне на всички необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон и в двете фази на намаляване на капитала на Е/ООД /обявяване и ефективно намаляване на капитала/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
3. Държавна такса за обявяване на предстоящото намаляване на капитала на ЕООД /ООД/;
4. Държавна такса за публикуване на намаляването на капитала;
5. Внасяне на всички дължими държавни такси и банкови такси;
6. Хонорар за услугата.

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по намаляване на капитала на ООД или ЕООД вместо Вас на умерени конкурентни цени.