В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Лиценз за Международен Превоз на Товари | Кога Ви е необходим? ➥ Прочетете Тук

КОГА Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ: 

Възнамерявате да транспортирате стоки в рамките на Европейската общност за бизнес цели или срещу такса с моторно превозно средство?
Използвате превозни средства, чието допустимо общо тегло /бруто тегло/, включително ремарке, е повече от 3,5 тона?
Тогава се нуждаете от Лиценз на Общността за превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 или така наречения „Лиценз за превоз на товари”. 
 
Лицензът принадлежи на фирмата – превозвач и не подлежи на преотстъпване. Оригиналът на Лиценза за превоз на товари трябва да се съхранява у превозвача. Задължително на борда на автомобила трябва да се намира заверено копие от Лиценза за превоз на товари, издадено на името на фирмата, извършваща превоза и да се предостави при поискване от контролните органи.
 
Лицензът за превоз на товари покрива комбинация от пътни превозни средства, дори когато ремаркето или полуремаркето НЕ е регистрирано на името на притежателя на лиценза или когато е регистрирано в друга държава – членка на ЕС.
Лицензът на ЕС за превоз на товари, съгласно регламент на ЕС 1072/2009 чл. 8, ал. 2, дава право на превозвача след натоварването на товара по време на международен товарен превоз да извърши още три каботажни превоза в рамките на седем дни в посочената държава членка на ЕС.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Всеки превозвач, който извършва превоз на товари на територията на България и/или на територията на Европейския съюз с превозно средство над 3, 5 тона трябва да регистрира Транспортна фирма и да притежава съответния Лиценз за  превоз на товари на територията на Република България или Лиценз за  международен превоз на товари.
Настоящата разработка се отнася за регистрация на Транспортна фирма за превоз на товари на територията на Европейския съюз (процедурата по регистрация на транспортна фирма за превоз на товари на територията на България е сходна).
В случая става въпрос за издаване на Лиценз на Общността за международен превоз на товари. Процедурата по издаване на Лиценз за международен транспорт е регламентирана в НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ. Държавната такса за издаване на Лиценз за превоз на товари от 01.01.2015 год. е в размер на 500, 00 лева. Лицензът за превоз на товари НЕ е безсрочен! Лицензът се издава със срок на валидност 10 години, след което подлежи на подновяване.
 

ЕТАПИ

1. За да превозвате товари първо трябва да регистрирате Транспортна фирма. Препоръчително е да бъде под формата на ЕООД или ООД. Транспортната дейност може да реализирате както със собствени, така и с наети тежкотоварни МПС, но задължително с българска регистрация.
2. След като вече имате регистрирана Фирма се пристъпва към кандидатстване за Лиценз за превоз на товари. Лицензът за превоз на товари се издава от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Всяка Транспортна фирма, която кандидатства за Лиценз за международен превоз на товари трябва да отговоря на някой специфични изисквания, а именно:
БЛАГОНАДЕЖДНОСТ - Изискването за благонадеждност е изпълнено, когато ръководителите на транспортната дейност не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват транспортна дейност.
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - Ръководителят на транспортната дейност трябва да притежава Удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз. Имайте предвид, че едно лице може да е ръководител на транспортната дейност на не повече от две фирми, извършващи транспортна дейност.
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ – Доказването на финансова стабилност на транспортната фирма зависи от броя на МПС, с които ще се осъществява транспортната дейност. За първи автомобил, транспортната фирма доказва, че има ресурси за осъществяване на транспортната си дейност, равняващи се на левовата равностойност на 9 000 Евра, а за всеки следващ автомобил – левовата равностойност на 5 000 Евро. Разполагането с горепосочените ресурси за извършване на транспортна дейност се доказва чрез влагане на съответната сума в капитала на транспортната фирма, чрез банкова гаранция и договор за застраховка.

Същевременно транспортната фирма НЕ трябва да има задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, което е видно от Удостоверение за наличие или липса на на данъчни задължения.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – транспортната фирма трябва да  разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис.

Спазването на всяко изискване следва  да се удостовери със съответния документ. Обстоятелствата, декларирани в договорите, декларациите и др. подлежат на контрол и се контролират и проверяват преди издаване на лиценза от лицензиращия орган, поради което е добре при подготовка на комплекта от документи да се използват консултантски услуги на специалисти, които са запознати с практическите изисквания по издаването на такъв лиценз.
Срокът, в който се издава или се отказва издаването на лиценз за превоз на товари е 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Срокът е инструктивен. Ако липсва даден документ или има някаква нередност в подадените документи, срокът за отстраняването им е един месец от получаването на указанията от министерството. Лицензът се издава в толкова екземпляра колкото са и самите превозни средства.

УСЛУГА

С нашата услуга ние:

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Транспортна фирма;
•Ще Ви консултираме, изготвим, попълним и подадем необходимата документация за издаване на Лиценз за превоз на товари;
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по регистрация и получаване на лиценз за превоз на товари вместо Вас на умерени конкурентни цени;
• Ако вече имате регистрирана фирма, можете да ползвате нашите услуги само относно издаването на Транспортен лиценз.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ADR СЕРТИФИКАТИ, ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, СЕРВИЗ, АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ.
Ако имате запитвания свържете се с екипа на Кадастра чрез формата за Онлайн Консултации или на 0886/292860 и задайте Вашия въпрос.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: