В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 2019 

Прелицензиране на Федерациите, съгласно новия Закон за спорта

Новият Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) беше обнародван в ДВ. бр.86 от 18.10.2018 г. Той влезе в сила след три месеца. 

Един от най-ключовите текстове в новия закон е увеличаване от 10 на 30 на годините на възможността да се отдават под наем спортните обекти. Максималният срок ще важи в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, регистриран като ЮЛНЦ за общественополезна дейност. А сред изискванията са заявителят на право за ползване под наем да инвестира сума, не по-малка от петдесет на сто от пазарната оценка на спортния обект. Задължителна е инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до увеличаване на стойността му, както и доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на средствата за изпълнението й.
  

Спортните клубове, регистрирани като сдружения със нестопанска цел или капиталови търговски дружества и федерации

Новият закон ще има много по-сериозни изсквания към федерациите и клубовете. Една от големите промени е, че лиценз ще получава само спортна  федерация, която има за членове не по-малко от 7 спортни клуба със седалище най-малко в 3 административни области в страната. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.
С оглед на новите изисквания на ЗФВС се налага прелицензиране на федерациите и Пререгистрация на всички спортни клубове в националния регистър на Министерството на младежта и спорта.
Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове-фантоми са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации;
 

СПОРТЕН КЛУБ

Спортният клуб трябва да отговаря на следните изисквания:
➤  Наименованието му да включва думата „клуб“ и думи, които указват извършването на спортна дейност; 
➤ Предметът на дейност на спротния клуб да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1 от ЗФВС;
➤ Да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел.
Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря и на следните допълнителни изискванията:
 
➤ Не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация;
 
Членовете на управителния му орган не са свързани лица;  „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително;
б) работодател и работник;
в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 
➤ Членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.
Член на управителен орган на една организация няма да може да бъде в управата на друга, която е член на една и съща Федерация.
 

Разширяват се възможните правни форми на образуване на спортните клубове. Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид ЕООД, ООД, АД. 

Запазва се действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като Неправителствени организации за осъществяване на общественополезна дейност.

Дефинират се видовете клубове – за развитието на един и сходен вид спорт или многоспортови по обединяващ принцип. Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация. Създава се задължение клубовете да имат наети треньорски кадри като изискване за вписването им в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово и от висшето училище и Министерството на образованието и науката.