В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Лиценз за Туроператор | Регистрация на Туроператор или Туристически агент | Регистрация на Туристическа агенция ➥ Пълно съдействие

Туроператорска или Туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от лицензирани по реда на Закона за туризма лица. Под "лица" се има предвид юридически лица /Фирми/, физическо лице не може да получи лиценз за Туроператор или Туристически агент.
Регистрацията се извършва от Министъра на туризма чрез вписване в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти.
Дотук добре, сега идва въпросът: „Откъде да започна?"
Предлагам Ви, първо да изчетете тази статия, след което Ви обещавам, че сами ще можете да структурирате ангажиментите си във връзка с регистрацията на Вашия нов Туроператор или Туристически агент.
 

Финасово важна предварителна информация:

Ако сте преценили да развивате дейност като Туроператор или Туристически агент имайте предвид, че таксата на Министерството на туризма за регистрация на Туроператор е 4 000 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата, а за регистрация на Туристически агент е 2 300 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата. Всички такси се заплащат еднократно.
След като сте запознати с държавните такси пред Вас има два варианта:

☞  ГОТОВ ЛИЦЕНЗИРАН ТУРОПЕРАТОР И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

☞  РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

Регистрацията на Туроператор или/и Туристически агент минава през две последователни стъпки, които не можете да направите успоредно.
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМАЗа да кандидатствате за лиценз за Туроператор и/или Туристически агент трябва да имате регистрирано дружество. Лицензът се издава на Фирма, а не на Вас, като физическо лице. Първата стъпка при регистрация на ТО или ТА е всъщност регистрация на фирма, тук имате 3 варианта:
 
- Можете да регистрирате Фирмата си сами;
- Можете да ползвате услугите на Кадастра ООД; 
- Можете да ползвате и съществуваща Ваша фирма. Този вариант НЕ е препоръчителен  в случай, че дружеството е активно и извършва дейност в друга сфера. Защо – попитайте Вашия счетоводител.
 
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
 
Регистърът е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в РТТА се вписва лице, което отговаря на всички изисквания на Закона по туризма:
 
➤ Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
➤ Да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
➤ Лицето, осъществяващо функциите по управление на туристическата дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
➤ Да е осигурено подходящо помещение за извършване на  туроператорска или туристическа агентска дейност;
➤ Да е сключен предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
- възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
- заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
- разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.
➤ Да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
➤Да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
➤ Да не е с отнет лиценз за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
 

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Към заявлението се прилагат: 

1.  Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ;

2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност;

4. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на Туроператорска или Туристическа агентска дейност;

5. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по предходната точка, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението; 

6. Копие на предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;

7. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата, одобрена от Министерски съвет, а именно: 500 лв. за туроператор, съответно 500 лв.  за туристически агент .

Физическото лице – собственик на Туроператора, съответно членовете на управителните и на контролните органи на Туроператор или на Туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
2. Да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
3. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 
ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
 
Законосъобразно е да извършвате  Туроператорска и/или Туристическа агентска дейност и само по електронен път, тогава подавате заявление, към което прилагате всички гореизброени документи без акт за собственост или договор за наем на помещение и допълнително: 
Документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн; Декларация по образец, че заявителят ще извършва дейността само по електронен път.

Регистрация е задължителна и за операторите на интернет страници за групово пазаруване, когато ще извършват Туристическа агентска дейност.

Краен срок за приключване на процедурата

Крайният срок за издаване или за постановяване на отказ за издаване на удостоверение за регистрация на Туроператор или Туристически агент е два месеца от подаване на заявлението в Министерството на  туризма и същият е инструктивен. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран.

УСЛУГА. С нашата услуга ние:

Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата фирма  като Туроператор и/или Туристически агент

•  Ще регистрараме Вашата Туристическа фирма, ако не разполагате с такава;

•  Ще изготвим, попълним и подадем необходимата документация за вписване на Вашата фирма в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти.

• Ще осигурим подходящо обучение и квалификация на Вашия персонал, в случай че се нуждаете от такова.

Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по регистрация на Туроператор и Туристически агент в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти, вместо Вас на умерени конкурентни цени.
 
Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация на Туроператор и Туристически агент е безсрочно.
На регистрираните лица се издава Удостоверение за регистрация на Туроператор или Туристически агент, което се поставя на видно място в Туристическия обект.

 Ако имате запитвания или неясноти във връзка с регистрацията на Туроператор или Туристически агент свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________