В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
Регистрация на търговски обект  - необходими документи и процедури

Съгласно българското законодателство търговски обекти са: обекти за търговия с хранителни стоки /хранителни магазини/; обекти за търговия с нехранителни стоки /магазин за дрехи/; заведения за хранене и развлечения;  обекти за комунални и други услуги /фризьорски салон/ и хотели или други места за настаняване.
Търговската дейност в горепосочените търговски обекти се извършва под контрала на кмета на общината, на територията на която се намира съответния магазин, фризьорски салон, автомивка и др.
Всички физически и юридически лица /ЕТ, ЕООД, ООД и др./ имат право да започнат търговската си дейност в съответния търговски обект /магазин, заведение и др./ едва след снабдяването им от общината със заверено Заявление за работно време. Въпросната процедура е придобила популярност сред търговците като РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОБЩИНАТА, който израз не е много точен, имайки предвид, че става въпрос за процедура по заверяване на заявление  за работно време на стационарен търговски обект и вписването му в информационен масив "Търговски обекти" към съответната община.
Въпреки гореизложеното по-надолу ще продължим да ползваме по – популярния изказ  - регистрация на търговски обект /магазин, заведение, автомивка, фризьорски салон и прочие/.
Процедура по регистрация на търговски обект
Всеки търговец е длъжен да заяви работно време и часове за зареждане пред кмета на общината по местонахождентието на магазина си, например. В случай, че пред магазина, заведението и т. н. ще има разположени подвижни съоръжения – маси, столове и др., тогава допълнително се предоставя и съгласувана от главния архитект на района схема за разполагане на обектите.
За търговски обекти, които се намират в населените места търговецът трябва да предложи работно време в диапазон от 6.00 до 23.00 часа, а за магазини, заведения и др., разположени в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 6.00 до 22.00 часа. Разбира се това работно време може да бъде удължено, но тогава търговецът трябва да представи и протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находят се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.
Самото заявление за регистрация се подава до кмета на общината или района, придружено от следните документи /списъкът на посочените документи не е изчерпателен, защото той се определя от вида на търговския обект – хранителен магазин, заведение за хранене, автомивка и др./:
- Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията на търговци, развиващи дейността си под формата на ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др;
- Удостоверение за регистрация по чл. 12, ал.7 ЗХр - ОДБХ- за обекти за търговия с хранителни стоки и заведения за хранене и развлечения;
- Удостоверение за вписване в регистъра по ЗЗан и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти – фризьорски салони;
- Свидетелство и паспорт на касовия апарат;
- Разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта и то по предназначение;
- Разрешение за водоползване по Закона за водите, за автомивки, работилници и ателиета с технологии изискваща употреба на вода;
- Документ доказващ собствеността на обекта (нотариален акт - копие);
- Документ доказващ ползването на обекта - договор за наем (копие)
и др.
След заверяването на заявлението за работно време на търговски обект и вписването му в информационен масив "Търговски обекти" на лицето се връща заверен екземпляр и от този момент то има право да извършва търговска дейност в обекта, в посоченото време.
Процедурата продължава от 7 дни до 1 месец. Завереното заявление за работно време на търговския обект трябва да се съхранява в самия търговския обект.
Регистрацията на търговски обект в района или общината по местонахождението на обекта и снабдяването с всички необходими документи за стартирането на процедурата можете да предприемете и самостоятелно, ако обаче нямате необходимото свободно време, познания и желание да чакате по опашки и да се връщате по два – три пъти до всяка институция за предоставяне на допълнителни документи може да използвате услугите на Кадастра ЕООД.
 
Моля, имайте предвид, че можете да ползвате нашите услуги за Регистрация на търговски обект, само ако:
 - Същият е разположен на територията на гр. София, без значение, къде е седалището на Вашата фирма, но не й ако магазина, фризьорския салон и прочие е позициониран в друго населено място;
- Сте регистрирали Фирмата си, ползвайки услугите на Кадастра ЕООД. Регистрация на търговски обект НЕ предлагаме като самостоятелно процедура!
За повече информация, свържете се с нас на посочените в сайта ни телефони и е-мейл адрес.
Административни санкции
При неспазване на изискването за заявяване на работното време на виновните лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.
Ако заявлението за работно време на търговския обект не се държи на разположение на контролните органи, на виновните лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.)  - - имуществена санкция в размер на 100 до 1000 лв.
При неспазване на работното време, вписано в информационен масив "Търговски обекти" и нарушаване на спокойствието на гражданите, на виновните лица се налага глоба от 300 до 2500 лв., а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
При нарушаване на изискванията за поставяне на постоянен надпис в близост до входа на обекта на български език с фирмата на търговеца, както и за предлагане на стоки в етикети на български език, на виновните лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 300 до 1500 лв.
При неспазване на изискванията за поставяне на цена на стоката, а при извършване на хотелиерство необявяване на цените на нощувките и на предлаганите от тях услуги, на виновните лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.
За неиздаване на документ за извършена продажба, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената, на физическите лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.)- имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
При неспазване на изискванията за осигуряване на търговска гаранция за стоки подлежащи на гаранционно поддържане на физическите лица се налага глоба,  а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв.
При неспазване на изискванията за осигуряване на технически указания за употреба на български език при продажбата на стоки, чиято употреба изисква наличието на технически показания, на физическите лица се налага глоба, а на ЕТ и юридически лица (ЕООД, ООД и др.) - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.