В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛ


Хотелиерска дейност или така наречените услуги по настаняване може да се извършват на територията на Република България само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти. Вид туристически обекти са всички средства за подслон, а в конкретното изложение ще разгледаме процедурата по категоризация на най-масовите средства за подслон, а именно хотелите.

Как се категоризира/ открива хотел?

Определянето на категорията на всеки конкретен хотел се извършва от Министъра на туризма или от Кмета на общината по местонахождението на обекта (хотела), като категориите „две“, „три“, „четири“ и „пет“ звезди за съответния хотел (с изключение на семейните хотели) се определя от  Министъра на туризма, а категорията „една“ звезда от Кмета на общината.
В процедурата по категоризация на хотел има три основни момента, а именно: 

  • А – минимални изисквания към самия туристически обект - за изграждане, обзавеждане и оборудване;
  • Б – минимални изисквания към персонала – езикова и професионална квалификация;
  • В – минимални изисквания към търговеца, който чрез хотела предоставя туристически услуги.

Подробно ще разгледаме изискванията по т. А, Б и В в процедурата по категоризация на хотел с „три“ звезди, като най - масово средство за подслон на територията на Р България.

Процедурата по категоризация на хотел с категория 3 звезди се развива пред Министъра на туризма.

I.По т. А:
Хотелска стая:
С едно легло: площ – 12,0 кв.м, светла височина – 2,6 м.,
С две легла: площ – 15,6 кв.м, светла височина – 2,6 м.
Санитарен възел – обща площ – 4, 3 кв. м, светла височина – 2,2 м,
Входно антре – 1, 6  м. и т.н.

II. По т. Б
Управител: средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 5 години стаж в туризма. Задължително владеене на поне един чужд език.
Камериерка: основно образование и минимални познания по един чужд език и т.н.

По т. В
Хотелиерството се извършва от лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон; Търговци по смисъла на търговския закон са и всички търговски дружества (ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др.).
Не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Необходими документи:
Лицето, което ще извършва хотелиерство или упълномощено от него лице подава до Министъра на икономиката  заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
- Декларация, че лицето не е в ликвидация;
- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
- Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
- Формуляр по образец за определяне на категорията;
- Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ;
- Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране.
Съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявленията в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, се произнася по тях с мотивирано предложение до Министъра на туризма да открие процедурата по категоризиране на хотела и да издаде Временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи съответната ЕККТО обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на хотела.
Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност четири месеца;
В срока на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
Министъра на туризма въз основа на предложението на ЕККТО в съответния срок на временното удостоверение определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Какво включва услугата „категоризация на хотел“ предлагана от Кадастра ЕООД?

Екипът на Кадастра ЕООД съдейства за категоризация на Вашия хотел от две до пет звезди за територията на Р България, а за една звезда само на територията на гр. София.

  • Посещение на обекта на място, с оглед изискванията по т. А;
  • Регистрация на фирмата – търговец, която ще стопанисва хотела;
  • Изготвяне, попълване и подаване на пълния пакет от необходимата документация за категоризация на вашия хотел.
  • Осигуряване на  подходящо обучение и квалификация на Вашия персонал, в случай че се нуждаете от такова.
  • Екипът на Кадастра ЕООД ще Ви спести ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по категоризация вместо Вас на умерени конкурентни цени. С оглед множеството различни хипотези конкретна цена за услугите ни може да получите при запитване на всеки конкретен случай.
  • Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по категоризация свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ЕООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.