Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА? 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА БЪЛГАРСКА ФИРМА  - 340 ЛЕВА

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА – 510 ЛЕВА

Обявените от нас цени са крайни, без допълнителни доплащания, БЕЗ скрити такси, обявени в текстове с дребен шрифт! Сумата включва всички държавни такси, нотариални такси, банкови комисионни и такса за услугата ни, както следва:

 

• Държавна такса за търговския регистър и комисионна на банката;

• Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката;

• Нотариални такси; 

• Такса за услуга; 

Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 20 лв. и не са включени в горепосочената цена.

Какво Ви предлага Кадастра ЕООД?

С нашата услуга ние:

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на клон на Вашата фирма.

• Ще Ви консултираме компетентно, удачна ли е регистрацията на клон конкретно при Вашите търговски цели.

•Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация, необходима за регистрация на клон.

• Ще попълним необходимата документация за регистрация на клон на Вашата фирма вместо Вас, което изисква специални познания.

• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси за регистрация на клон на Вашата фирма.

• Ще Ви съпроводим при нотариус за заверка на подписа Ви.

• Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на клон на Вашата фирма в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на клон на Вашата фирма, вместо Вас на умерени КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН

Динамиката на съвременните стопански отношения може да Ви изправи пред необходимостта да осъществявате търговската си дейност в различни населени места. При възникване на такава необходимост Вие сте изправени най-общо пред три възможности за осъществяване на дейността си:

A) да регистрирате самостоятелни „дъщерни” търговски дружества и чрез тях да осъществявате дейността си. При този вариант възникват нови фирми и те са с обособени търговски предприятия. Общото между тях е в собственика, който ги притежава, но пред трети лица те са напълно самостоятелни субекти;

Б) да разкриете търговски обекти (складове, магазини и т. н.) в различните населени места, без да създавате нови дружества и в тях да осъществявате дейността си. При това положение не възниква нов правен субект - фирма, търговецът сам влиза в правоотношения с трети лица. Търговските обекти са напълно подчинени и зависими от търговеца;

B) да регистрирате клон, чрез който да обособите осъществяването на част от дейността си в населено място, различно от това, в което се намира седалището на фирмата Ви.

Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец (фирма) чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му.

 

Във вътрешните отношения клонът е зависим от търговеца и тази зависимост се проявява в различни насоки, например в:

 

A)липсата на самостоятелна фирма, а фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон";

Б) клонът е част от търговското предприятие на търговеца (и при евентуално прехвърляне на предприятието се прехвърля и клонът). По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете се предявяват срещу фирмата (като това може да стане и по седалището на клона);

B)прекратяването на търговеца води до прекратяване и на клона (същото важи и при обявяването в несъстоятелност);

Г) клонът не съставя самостоятелен баланс - клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. (Клоновете на юридически лица, които не са търговци по смисъла на този закон, и клоновете на чуждестранни лица, съставят и баланс).

 

Регистрация на клон

Регистрацията на клон е резултат на следната процедура, която включва:

1. вземане на решение за учредяване на клон;

2. избиране на управител на клона;

3. вписване в търговския регистър (ТР).

Решението за регистрация на клон се взема от компетентния дружествен орган по правилата за съответното търговско дружество:

Решението следва да съдържа ясно изразена воля за учредяване на клон и за неговите седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване.

Управителят на клона се избира от органа, който е компетентен да вземе решение за учредяването на клон. С решението за избиране се определя и обемът на представителната му власт. Отношенията с управителя на клон е добре да се уредят с договор за възлагане на управлението, в който да се конкретизират правата и задълженията на управителя. При вписването на клона управителят следва да представи нотариално заверено съгласие да бъде управител и образец от подписа си.

При регистрация на клон на чуждестранен търговец в ТР се прилагат:

1.документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

2.решението на чуждестранния търговец (фирма) за откриване на клон;

3.ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

4.учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец, както и препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранния търговец, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

5.пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец (фирма);

6.нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

7.документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;

8.другите документи съгласно изискванията на закон.

Всички документи за регистрацията на клон на българска или чуждестранна фирма се подават в Търговски регистър на български език. Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно с превод на български език. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Обстоятелството, че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език, предимство има преводът на български език.