Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН | Какво е Клон на Фирма? | Зависимост между клона и Фирмата майка | Цени

Динамиката на съвременните стопански отношения може да Ви изправи пред необходимостта да развивате търговската дейност в различни населени места. Тогава имате три възможности:
➤ Да регистрирате самостоятелни Търговски дружества и чрез тях да осъществявате  дейността. Откриват се  нови фирми и те са с обособени търговски предприятия. Общото между тях е в собственика, който ги притежава, но пред трети лица те са напълно самостоятелни;
➤  Да отворите  търговски обекти (складове, магазини и т. н.) в различните населени места, без да създавате нови дружества и в тях да осъществявате дейността си. При това положение не възниква нов правен субект - фирма, търговецът сам влиза в правоотношения с трети лица. Търговските обекти са напълно подчинени и зависими от търговеца;
 ➤ Да регистрирате Клон, чрез който да обособите осъществяването на част от дейността си в населено място, различно от това, в което се намира седалището на компанията майка.
Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец, чрез относително обособяване на част от дейността си, я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му.
 

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ КЛОНА И ФИРМАТА МАЙКА

 
Във вътрешните отношения клонът е зависим от търговеца и тази зависимост се проявява в различни насоки: 
➤ Клонът не притежава  самостоятелно име. Името на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон";
➤ Клонът е част от търговското предприятие на фирмата - майка (и при евентуално прехвърляне на предприятието се прехвърля и клонът);
➤ При съдебни спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете се предявяват срещу фирмата – майка  (като това може да стане и по седалището на клона);
➤ Прекратяването на търговеца води до прекратяване и на клона (същото важи и при обявяването в несъстоятелност);
➤ Клонът не съставя самостоятелен баланс - клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. (Клоновете на Сдруженията и Фондациите и клоновете на чуждестранни фирми в България  съставят и баланс).
 

 Регистрация на Клон на фирма | Необходими Документи

 
Регистрацията на клон е резултат на следната процедура, която включва:
1. Вземане на решение за учредяването на Клон;
2. Избиране на управител на клона;
3. Вписване в Търговския регистър .
Решението за регистрация се взема от компетентния орган на дружеството по правилата на учредителния акт.
Решението за откриване на Клон на фирма в друг град трябва да съдържа ясно изразена воля за учредяването, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване.
 
Управителят се избира от органа на фирмата майка, който е компетентен да вземе решение за учредяването на клон. С решението за избиране се определя и обемът на представителната му власт. Отношенията с управителя на клон е добре да се уредят с договор за възлагане на управлението, в който да се конкретизират правата и задълженията на управителя. При вписването на клона, управителят следва да представи нотариално заверено съгласие да бъде управител и образец от подписа си.
 

При регистрация на Клон на чужд търговец се прилагат:

 
➤ Документът, установяващ съществуването на чуждестранната фирма, правото да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждия  търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
➤ Решение за откриване на клон;
➤ Ако предметът на дейност на клона на чуждата фирма е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
 ➤ Учредителният акт, договорът или уставът на фирмата майка, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона;
➤ Пълномощно с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждия търговец;
Всички документи се подават в Търговски регистър на български език. Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно с превод на български език от заклет преводач. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език, предимство има преводът на български език. 

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ФИРМА

 
КЛОН НА БЪЛГАРСКА ФИРМА  - 240, 00 лв.
КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА670, 00 лв.
 
Обявените от нас цени са Крайни, без допълнителни доплащания, без скрити такси, обявени в текст с дребен шрифт.
Сумата включва всички държавни такси, нотариални такси, банкови комисионни и такса за услугата ни, както следва:
 • Държавна такса на търговския регистър и комисионна на банката;
• Удостоверение за актуална състояние и комисионна на банката;
• Нотариални такси; 
• Такса за услуга.
Автоматични фирмени печати изработваме по желание на клиента. Цените започват от 24, 00 лв. и не са включени в горепосочената цена.

Защо Кадастра?

 
С нашата услуга ние:
➤Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Клон;
➤ Ще Ви консултираме компетентно, удачна ли е регистрацията на клон за вашите търговски цели;
➤Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация, необходима за регистрация на клон;
➤Ще попълним необходимата документация за регистрация на клон на вместо Вас, което изисква специални познания;
➤ Ще подадем вместо Вас необходимите заявления  в Търговски регистър;
➤Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на клон, вместо Вас на умерени КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
За повече Въпроси и/или час за среща за консултация и регистрация на Клон се свържeте с нас на посочените ☎ или по имейл.