В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 Регистрация на Фирма по чл.100 от ЗДДС в Търговски регистър

От 01.01.2019 г. още при подаване на Заявление за регистрация на нова фирма в Търговския регистър ще може да се заявява и регистрация по ЗДДС по избор.  Регистрацията по ДДС може да се извърши единствено от управителя на фирмата или от лице с нотариално заверено пълномощно, както и с адвокатско пълномощно.  
Заявлението за регистрация по ДДС по избор пред Агенцията по вписванията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в Правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето НЕ прилага справка за облагаем оборот. В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.
Когато лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция /e-mail/ пред Търговски регистър, задължително заявява такъв адрес по електронен път при условията и по реда на ДОПК в 3-дневен срок от вписването в Търговския регистър. При промяна на електронния адрес, уведомяването се извършва по електронен път при условията и по реда на ДОПК от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако уведомяването за промяната е направено чрез заявяване за вписване в Търговски регистър.