В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на фирма от чужденец

 

|+| Регистрация на фирма от чужденец

Регистрацията на фирма  в  България на чужденец  НЕ се различава съществено от процедурата по регистрация на фирма на българско физическо лице. Основните разлики при регистрация на фирма в България на чужденец са усложненията, които възникват, поради факта, че в повечето случаи чужденците, които искат да си регистрират фирма в България не желаят да пътуват до България специално за регистрацията на фирмата. На второ място пакета от документи за регистация на фирма на чужденец задължително се превежда на английски или друг език. 
Тези две разлики определят и по – високата цена на услугата за регистрация на фирма на чежденец в България.
По – надолу сме предоставили обстойна информация за най – важните въпроси вкл. цена, касаещи поцедурата по регистрация на най – разпространетата и предпочитана правна форма на фирма, а именно: регистрация на ЕООД.

Какво представлява ЕООД /еднолично ООД/?
Дружеството с ограничена отговорност е  капиталово дружество и е самостоятелно юридическо лице, различно от собственик на капитала.
Едноличното дружество с ограничена отоговорност може да бъде създадено само от едно на брой българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Едноличният собственик на капитала не носи отговорност със собственото си имущество за задълженията на дружеството, той отговаря единствено за внасянето на учредителния капитал, чийто минимум според българското законодателство е 2 лева.
Органите на ЕООД са общото събрание и управителят. Функциите на  общото събрание се изпълняват от едноличния собственик на капитала. За управител на ЕООД може да бъде назначен, както самия едноличен собственик на капитала, така и трето избрано от него лице. ЕООД възниква с регистрацията му в Българския Търговски регистър.
ß
За да започне процедурата по регистрация на ЕООД е необходимо да получим от Вас следната информация:
1. Какво ще е наименованието на ЕООД? Ние ще проверим, дали избраното от Вас наименование е свободно и ако то е вече резервирано, ще Ви предложим други подобни варианти, от които да си изберете фирмата на Вашето българско ЕООД.
2. Къде в Р България ще бъде седалището и адреса на управление на Вашето ЕООД – в кой град или село? В случай, че не планирате в първата една година да наемете офис на територията на Р България, може да Ви предоставим адрес за седалище на Вашето ЕООД срещу допълнително заплащане и то за не по –дълго време от една година.
3. Какъв ще бъде размера на уставния капитал? Законния минимум е 2 лева.
4. Пълни данни по документ за самоличност на едноличния собственик на капитала – едноличен собственик на капитала може да бъде всяко физическо или юридическо лице.
5. Пълни данни съгласно документ за самоличност на управителя на ЕООД. Управител на ЕООД може да бъде самия едноличен собственик на капитала, може да бъде и трето лице, също така ЕООД може да има 2-ма или повече упарвители. Ако управителите са повече от един е необходимо да се уточни как ще управляват – заедно или поотделно.

На база на гореизяснената информация ние изготвяме пакета документи за регистрация на ЕООД двуезично на български и английски език. Една част от документите се заверяват нотариално, за което ще Ви съдействаме. Налага се да се открие банкова сметка на дружеството в България, по която да се внесе учредителния капитал, това е наш ангажимент. Имайте предвид, че регистрацията на ЕООД може да бъде извършена и без да пътувате лично до България. За възможностите при този вариант ще ви информираме при конкретно запитване от Ваша страна.
За да съществува законно ЕООД трябва всички документи да се входират в Търговски регистър, което също е наш ангажимент – процедурата по произнасяне на длъжностното лице  трае 2 дни и Вашата фирма е вече готова!

|+| Service price with all fees on the registration of Company:

- € 250 - if you come in Bulgaria ;
- € 350 - if you provide us with a notarized power of attorney with the help of which you will register your company without having to travel to Bulgaria for the registration itself .

Keep in mind that these prices do not include company registration for VAT. The VAT registration is an additional, optional, subsequent services which has to be paid extra.

Contactus and for more information:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

viber1(+359) 889/571 594

 Цена на услугата с всички такси по регистрацията на ЕООД:
- 350 евро – ако дойдете на място в България;
- 400 евро – ако ни предоставите нотариално заверено пълномощно, с помощта на което ще регистрираме фирмата Ви без да се налага да пътувате до България за самата регистрация.
Имайте предвид, че в посочените цени НЕ е включена регистрацията на фирмата по ДДС. Регистрацията по ДДС е допълнителна, незадължителна, последваща услуга, която се заплаща допълнително.

|+| A registration of a company to a foreigner


The registration of a company in Bulgaria to a foreigner is not differ significantly from the procedure of registration of companies on the Bulgarian individual. The main differences in company registration in Bulgaria of a foreigner are the complications that arise due to the fact that in most cases, foreigners who want to register a company in Bulgaria do not want to travel to Bulgaria especially for the registration of the company. Secondly the package of documents for registration the company of a foreigner must be translated into English or another language.
These two differences fix a tallest price service for company registration of a company in Bulgaria to a foreigner.
Below we have provided detailed information about the most questions  - important issues include and the  price regarding single source acquisition for registration of best –popular  and preferred legal form of the company, namely: registration of a limited liability company.

What is Ltd / sole Ltd / ?

The limited liability company is a capital company and an independent legal person other than the shareholder.
The sole limited liability company can be created by just one number Bulgarian or foreign person or legal person. 
The sole shareholder is not responsible to his own property for the debts of the company, he is responsible only for the introduction of the founding capital to a minimum according to Bulgarian legislation is 2  BGN .
The authorities of the Ltd are: the General Assembly and the Governor. The functions of the General Assembly shall be executed by the sole shareholder. For the Manager of the Ltd. may be appointed as the very sole shareholder and a third person, selected by him. 
The Ltd occurs with the registration in the Bulgarian Commercial Register.

To start the registration procedure Ltd is necessary to receive from you the following information:
1. What is the name of the Ltd? We will check if your chosen name is free and if it is already booked, we will offer similar options from which to choose your company Bulgarian Ltd. 
2 . Where in Bulgaria will be the seat and the management address of your office - in which town or village? If you do not plan in the first year to rent office in the territory of the Republic of Bulgaria, we can provide you registered office address for your Ltd for an additional fee and for no longer than one year.
3. What will be the size of the authorized capital? The legal minimum is 2 BGN.
4. Full details on the identity document of the sole shareholder - the sole shareholder may be any person or legal person.
5. Full data according to ID the manager of the Ltd. A Manager of the Ltd can be the very sole shareholder or may be a third person, Ltd. also can have two or more managers. If managers are more of one it is need to clarify how they will manage - together or separately.

Based on the aforenamed information, we prepare the package documents for the  registration of the Ltd. - bilingual in Bulgarian and in  English. One of the documents authenticated by a notary , which will assist you . It is need to open a bank account of the company in Bulgaria in which to introduce the founding capital , this is our commitment. Keep in mind that the registration of LTD can be done without traveling personally to Bulgaria. The possibilities of this option will inform you upon specific request by you .
Based on the information above we prepare a package of documents for registration Ltd. bilingual in a Bulgarian and in an English. One of the documents should be certified by a notary, which we will assist you. We need to open you a bank account of the company in Bulgaria, in which we will bring the founding capital, this is our commitment. Note that the registrationof  Ltd. can be done without personally traveling to Bulgaria. To the opportunities for this option we will inform you upon specific request by you.
To exist legally Ltd. all documents must be lodged with the Commercial Register, which is also our commitment - the procedure in making the official lasts 2 days and your company is ready !