В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 

                                                   РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА

Според законодателството на Р България, чуждестранно лице, което има право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство, има право да открие в Република България Търговско представителство.
Търговското представителство не е нов правен субект, различен от чуждестранното лице. Търговското представителство не е юридическо лице и няма право да извършва стопанска дейност. Търговското представителство възниква с регистрацията си в Единния регистър на Българската търговско-промишлена палата в гр. София. Макар и да не е нов правен субект, търговското представителство на чуждестранно лице подлежи на регистрация в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от регистрацията си в регистъра към БТПП.
Търговското представителство има предимно спомагателни функции – то няма право да извършва стопанска дейност, а дейността му се свежда до реклама и промотиране на чуждестранното лице. За целта търговското представителство може да сключва различни договори от името и за сметка на чуждестранното лице за нуждите на търговското представителство (например за наем на помещения, закупуване на канцеларски материали и т. н.).
Също така, като предприятие на чуждестранно лице, осъществяващо дейност на територията на страната, търговското представителство може самостоятелно да наема работници или служители по трудово правоотношение, търговското предприятие е работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ.
                                              РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БТПП и в РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

За регистрация на Търговско представителство в регистъра към БТПП, когато не се иска издаването на сертификат по чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, са необходими следните документи:
1. Официален документ, удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията съгласно националното му законодателство, заверен за автентичност, алтернативно, от: консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна; консулската служба към Посолството на съответната страна в Р България; от друга консулска служба, представляваща интересите на съответната страна в Р България. Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
2. Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България, придружено с превод на български език;
3. Нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното лице по регистрацията, с което се упълномощава друго лице за регистриране и/или управляване на търговското представителство в РБългария и се посочва обемът на представителните права, заверено за автентичност по реда, посочен по – горе и придружено с легализиран превод на български език;
4. Образци в оригинал/и от подписите на представителите на търговското представителство в Р България, заверени нотариално, или положени пред оторизиран служител от отдел “Търговски регистър” на БТПП в София, или в РТПП/К.

Когато се иска издаването на сертификат по чл.19, ал. 1. от ППЗЧРБ чуждестранното лице, което регистрира (има регистрирано) търговско представителство, трябва да отговаря на определените в ЗЧРБ законови условия:
1. Активна стопанска дейност на чуждестранното лице не по-малко от една година преди подаване на искането за издаване на сертификат.
2. Данъчна изрядност на чуждестранното лице.
3. Планирани дейности на търговското представителството /обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство, годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България и др/.
4. Попълнена информационна карта по образец.
5. Документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП, а именно 120, 00 ЕВРО, по курса на БНБ и по 30, 00 ЕВРО ежегодно за поддържане на актуални данни на търговското представителство в регистъра към БТПП.

УСЛУГА:
1. Подготовка на целия пакет от документи, необходими за регистрация на търговското представителство в БТПП;
2. Подаване на документите и снабдяване с удостоверение за регистрация на търговското представителство в БТПП;
3. Регистрация на търговското представителство в Регистър Булсатат;
4. Снабдяване със сертификати по чл.19, ал. 1. от ППЗЧРБ ;
Цената на услугата е различна, в зависимост от необходимостта от сертификати по чл.19, ал. 1. от ППЗЧРБ. Цената на услугата не включва разходите за държавни такси към БТПП, за превод и легализация на документи. Цените на превода, също се различават според езика, на който са издадени документите, удостоверяващи правното състояние на чуждестранното юридическо лице.