В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА Е/АД ЕООД,ООД,ЕТ

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Акционерното дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева, като задължително внесени при регистрацията са 25 %, а именно: 12 500 лева. Капиталът може да бъде под формата на парична или непарична вноска /непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство, непарична вноска с предмет вземане и др./;

Защо наричаме Акционерното дружество „луксозно дружество” или „луксозна фирма”?

Както ни е известно, информацията едно от най–големите постижения на демокрацията, е най – скъпата стока на света. Информацията е най –добрата защита, а информираният човек се манипулира трудно.

За всички търговци, пред които стои дилемата, какъв вид фирма да регистрират, е добре да знаят, че АД е анонимно дружество. Няма директива, която да задължава България да извади на светло акционерите. В Търговския регистър може да бъде намерена информация само за акционерите, участвали в общо събрание при учредяването на акционерното дружество и няма задължение за фирмите да публикуват пълен списък на акционерите към съответната дата.

Разбира се пълната конфиденциалност на собствениците и скриването на собствеността са едно от големите преимущества и на така наречените ОФШОРНИ ФИРМИ.

Регистрацията на офшорна фирма също е вариант с оглед запазване на анонимността на собствениците на капитала, но офшорните дружества имат освен своите предимства и своите недостатъци.

ОФШОРНИТЕ ДРУЖЕСТВА, които в повечето случаи също са регистрирани като акционерни дружества,  са за предпочитане тогава, когато Вашите цели са  легално да намалите данъците на своя бизнес, защото различните офшорни зони са характерни с огромните си данъчни облекчения. Те са убежища на банкова и търговска тайна. Правните им системи са такива, че не допускат разкриване на собствениците на компаниите и на титулярите на сметките освен в специално предвидени ограничени случаи, и то по линия на международната правна помощ.

Когато обаче Вашата цел е единствено анонимността по отношение на действителните собственици на капитала на дружеството, регистрацията на офшорна фирма би било едно твърде скъпо и безсмислено упражнение, защото такъв тип фирми се регистрират от посредници, а Вие получавате един пакет с документи, в който фигурират някакви непознати за Вас лица, назначени за номинални директори или секретари. Пряка  връзка с тези лица Вие лично нямате и проверка, съществува ли реално Вашата офшорна фирма, няма къде да направите. Целият контрол върху Вашата офшорна фирма принадлежи на  „посредник”, от който сте зависими на 100 %. Да не говорим, че всяка година плащате пари и то не малко за „поддръжка” на офшорната си фирма, а какво и се поддържа – питайте „посредника”...

Местното акционерно дружество Ви дава не само търсената анонимност, а и пълен контрол върху дейността на АД. От друга страна „най-силния коз” на всеки търговец е да може да дърпа конците на бизнеса си, без насрещната страна да разбере, с кой точно преговаря. Така да се каже в бизнеса е много важно да познаваш „врага”, за да предвидиш бъдещите му ходове.

При АД значително е улеснена промяната на собствениците на капитала (акционерите), което става чрез простото прехвърляне на притежаваните от тях акции. В зависимост от вида на акциите, прехвърлянето на собствеността става или с простото предаване на акцията или с джиросването й, като промяната в собствеността не се отразява в Търговски регистър.

 

>>> Разлики между АД и ООД <<<

 

 

 

Особеното в регистърното производство по вписване в Търговския регистър на АД или ЕАД е, че заявленията за вписване, за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават само по електронен път.

УСЛУГА:

 

  • Предварителна юридическа консултация с оглед изясняване на системата на управление на АД и вида на акциите.
  • Подготовка на пълния пакет с документи за регистрация на АД.
  • Подаване на целия пакет за регистрация и регистрация на дружеството в ТР.
  • Предоставяне на Удостоверение в оригинал, изходящо от Търговски регистър, от което е видно, че дружеството вече е регистрирано.
  • Изготвяне на книга на акционерите, първите временни Удостоверения и 1 брой автоматичен печат на АД.

 

ЦЕНА:

1 000 лева (с включени такси на Търговски регистър, нотариални такси, банкови такси и цена на услугата).

 

За съжаление с оглед различието на процедурите, в зависимост от вида на акционерите (физически, местни или чуждестранни юридически лица) и вид на учредителния капитал (апорт или парична вноска) горепосочената цена за регистрация на АД/ЕАД в Търговски регистър важи само при следните параметри: Акционери – български физически лица; Капитал – парична вноска.

 

Във всички останали случаи, цената се определя след консултация и с оглед на конкретния казус.

 

 

Може да разчитате на пълна конфиденциалност от страна на екипа на Кадастра ЕООД.