Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
                                                                                             РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ
Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) е изменен Закона за търговския регистър. Считано от 01.01.2018 г. регистърът ще се нарича Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Всички ЮЛНЦ, вкл. фондациите, вписани в регистрите при окръжните съдилища, имат законовото задължение да подадат заявление за своята пререгистрация в Агенцията по вписванията в срок до 31 декември 2020 г., като процедурата по пререгистрацията е безплатна.

Юридическите лица с нестопанска цел са СДРУЖЕНИЯ и ФОНДАЦИИ. Обединяващото между тези два вида ЮЛНЦ е естеството на целта, за осъществяването на която се създават - тя винаги е нестопанска.
Сдружение или Фондация?
Фондациите, за разлика от Сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица, което означава, че нямат членствен състав, не встъпват в членствени правоотношения с други правни субекти. Те се създават с едностранен акт (дарение или завещание), с който учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигането на определена нестопанска цел.
ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕТО И ФОНДАЦИЯТА:
• Сдружението има членове, докато Фондацията няма. За разлика от режима на създаване на Сдруженията, при Фондациите придобиването на качеството учредител не предполага автоматично възникване на членствено правоотношение.
• Само при учредяване на Фондация съществува института на запазените права на учредителя или определено от него трето лице, които следва да бъдат изрично очертани като обем в учредителния акт и които му гарантират участие в управлението след това.
• Различна органна структура. Задължителните органи при сдруженията са Общо събрание и Управителен орган. При Фондациите видът на органите зависи от волята на учредителите и ползата, в която те осъществяват дейността си.
• Различни изисквания при учредяване. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители (от 3 до 7 или повече лица). За учредяване на Фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. За да се учреди Фондация е задължително учредителят да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).
Кога се ползват данъчни облекчения при регистрация на Сдружение или при регистрация на Фондация?
Данъчни облекчения и то не малко /ЗКПД, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др./, има предвидени в българското законодателство, но те не касаят вида на ЮЛНЦ /Сдружение или Фондация/, а са предвидени за всички ЮЛНЦ, както СНЦ, така и Фондации, които осъществяват дейност в обществена полза.
За да стартираме процедурата по регистрация на Вашата Фондация е необходимо да изясним:
• В ЧАСТНА или ОБЩЕСТВЕНА полза ще извършва дейност Фондацията?
• Какво имущество ще бъде предоставено безвъзмездно на Фондацията /движими вещи вкл. пари, недвижими/ ?
• Какво ще е наименованието на Фондацията ?
• Точен адрес на седалище и адрес на управление на Фондацията?
• Как ще се управлява Фондацията /едноличен орган, колективен, двустепенна система/?
Регистрацията на Фондация, осъществяваща дейност в частна полза преминава през няколко етапа, а именно:
Първо се запазва наименование на ЮЛНЦ, което трябва да е уникално. После се пристъпва към регистрация на Фондацията в ТРРЮЛНЦ, като седалището на фондацията е без значение за процедурата по регистрация. Например: Фондация със седалище в гр. Пловдив може да бъде регистрирана в гр. София и обратното.
Колко ще Ви струва?
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ в частна или обществена полза - 280,00 лева, която сума включва всички държавни такси, банкови комисионни и такса за услугата ни, както следва:
1. Такса за запазване на фирмено наименование;
2. Банкови комисиони;
3. Държавна такса за вписване в ТРРЮЛНЦ;
4. Такса за услугата;
5. Удостоверение за регистрация;
6. Консултация.
В горепосочените суми НЕ са включени нотариалните такси за заверка на Учредителния акт на Фондацията, защото те зависят от стойността на предоставеното имущество. Цената на услугата за регистрация на Фондация е определена на 280, 00 лева само в случай, че за учредяването й се предоставят парични средства, цената на услугата е различна при предоставяне на имоти и др.
С нашата услуга ние:
• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата Фондация.
• Ще Ви консултираме компетентно какъв тип Фондацията да учредите.
• Ще запазим избраното от Вас име на Фондацията .
• Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация на Фондацията.
• Ще попълним необходимата документация за регистрация вместо Вас, което изисква специални познания.
• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси.
• Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на Фондацията в регистъра на ЮЛНЦ към АВ.
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на Фондация, вместо Вас на умерени КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.