Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Регистрация на Сдружения с нестопанска цел и Спортни клубове | Обществена и частна полза | Регистър на Сдруженията

 

КАКВО Е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

От 2001 г. в България има специален закон за Юридическите лица с нестопанска цел или така наречените НПО, който вкара някакъв ред в този сектор. Според ЗЮЛНЦ, НПО са два вида Сдружения и Фондации. Сдруженията с нестопанска цел са НПО, създадени, за да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Те могат да имат формата на спортни клубове, съюзи, кръжоци, настоятелства, клубове по интереси и др. 

Характерна особеност на Сдружението е, че то не преследва стопански цели. Това не означава, че на Сдруженията с нестопанска цел е изцяло забранено да развиват търговска дейност. Тя е допустима, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода от тази дейност за постигане на определените в устава цели. 
Под формата на Сдружения с нестопанска цел се регистрират и всички СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Обединени спортни клубове, ЧЕСТНИ КЛУБОВЕ и др.  
С две думи регистрацията на Споретен клуб е всъщност регистрация на Сдружение с нестопанска цел, но не само Спортните клубове могат да бъдат учредени под формата на Сдружения.
 

КАК И КЪДЕ СЕ РЕГИСТРИРА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

От 2018 г. регистрацията на СНЦ премина от окръжните съдилища по седалището на Сружението към единния електронен Търговски регистър, който вече се нарича Търговски регистър и регистър за ЮЛНЦ. Сдруженията се регистрират в регистъра за ЮЛНЦ, независимо от населеното място на седалището им от минимум 3 или повече лица. Учредители могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица. Физическите лица трябва да са дееспособни, теост да имат навършени 18 години.

Регистрацията може да бъде извършена изцяло Онлайн, ако разпалгате с личен електронен подпис или ако използвате нашите услуги.

 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗ

Законът предвижда два вида Сдружения. Единият е за осъществяване на дейност в частна полза, а другият - за общественополезна дейност. 
Сдруженията с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза могат да се ползват всякакви предвидени в законите облекчения - данъчни, митнически и др. Веднъж регистрирано за осъществяване на общественополезна дейност, сдружението не може да се преобразува в Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.
Общественополезни дейности са например образование, подпомагане на социално слаби, защита на човешките права и др.
Ако сдружението е в обществена полза, тогава учредителите трябва да бъдат най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.
 

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ в частна полза – 280, 00 лева;
РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ в ОБЩЕСТВЕНА полза – 330, 00 лева,
Цената включва всички държавни такси, банкови комисионни и такса за услугата ни.
ЦЕНАТА Е КРАЙНА С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ТАКСИ. НЕ ЗАПЛАЩАТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.

УСЛУГАТА:

 С нашата услуга ние:

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на НПО в регистъра на ЮЛНЦ;
• Ще Ви консултираме компетентно какъв вид Сдружение с нестопанска цел да регистрирате;
• Ще запазим избраното от Вас име;
• Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация на СНЦ;
• Ще попълним необходимият пакет от документи за регистрация вместо Вас, което изисква специални познания;
• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси;
• Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на СНЦ;
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на СНЦ, вместо Вас на умерени конкурентни цени;

ВИЖТЕ СЪЩО 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ  Спортни клубове /сдружения/ са длъжни до 18.01.2019 г. да отговарят на новите изисквания на ЗЮВС  Закриване на Сдружение или Фондация