Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон е изменен Закона за търговския регистър. Считано от 01.01.2018 г. регистърът ще се нарича Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.
Какво означава това?
Първо: Всички ЮЛНЦ, вписани в регистрите при окръжните съдилища, имат законовото задължение да подадат заявление за своята пререгистрация в Агенцията по вписванията  в срок до 31 декември 2020 г., като процедурата по пререгистрацията е безплатна.
Второ: От 01.01.2018 г. всеки, който има намерение да регистрира Сдружение или Фондация, известни на всички като НПО (Неправителствена организация) може да направя това в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, който е общ за цялата страна, а не в окръжния съд по седалището на НПО.

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /СНЦ/?

През последните години в България се регистрират преимуществено ЮЛНЦ - сдружения, фондации, неправителствени организации. От 2001 г. има специален закон за юридическите лица с нестопанска цел, който вкара някакъв ред в този сектор. Според закона, тези юридически лица биват Сдружения и Фондации. Разликата е, че Фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт. С този акт безвъзмездно се предоставя имущество - движимо или недвижимо, за постигане на нестопанска цел. Докато Сдруженията с нестопанска цел са корпоративно устроени юридически лица, създадени, за да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Те могат да имат формата на съюзи, кръжоци, настоятелства, клубове по интереси и др. Характерна особеност на Сдружението е, че то не преследва стопански цели. Това не означава, че на СНЦ е изцяло забранено да развиват търговска дейност. Тя е допустима, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода от тази дейност за постигане на определените в устава цели. Стопанската дейност, която ще извършва сдружението, е необходимо да бъде определена в устава и извършването й се подчинява на реда и условията, определени в законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Под формата на Сдружения се регистрират СПОРТНИ КЛУБОВЕ за бокс, йога, гимнастика, баскетбол, биатлон, боулинг, волейбол, голф, карате, пейнтбол, борба, билярд, картинг, бридж и др, Обединени спортни клубове, ЧЕСТНИ КЛУБОВЕ и др.  

КАК И КЪДЕ СЕ РЕГИСТРИРА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ?

 Регистрацията на СНЦ от 2018 г. преминава към Търговски регистър. В настоящото кратко изложение става дума само за учредяване на Сдружение. Сдружението, както и Фондацията се регистрират в ТРРЮЛНЦ, независимо от населеното място на седалището им. 
Законът предвижда два вида Сдружения. Единият е за осъществяване на дейност в частна полза, а другият - за общественополезна дейност. При втория вид могат да се ползват всякакви предвидени в законите облекчения - данъчни, митнически и др. След регистрация, сдружението с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза. Общественополезни дейности са например образование, подпомагане на социално слаби, защита на човешките права и др. 
Сдружение с нестопанска цел се регистрира от три или повече лица. Учредители могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица. Ако сдружението е определено да извършва общественополезна дейност, то тогава учредителите трябва да бъдат най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.
 

 ЦЕНА. КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

 РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ в частна или обществена полза – 280, 00 лева, съответно 330,00 лева, която сума включва всички държавни такси, банкови комисионни и такса за услугата ни, както следва:
1. Такса за запазване на фирмено наименование;
2. Банкови комисиони; 
3. Държавна такса за вписване в ТРРЮЛНЦ;
4. Такса за услуга;
5. Удостоверение за регистрация на ЮЛНЦ; 
6. Консултация.
ЦЕНАТА Е КРАЙНА С ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ТАКСИ. НЕ ЗАПЛАЩАТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ!

УСЛУГАТА:

 С нашата услуга ние:
• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на СНЦ в Търговски регистър;
• Ще Ви консултираме компетентно какъв тип СНЦ да регистрирате ;
• Ще запазим избраното от Вас име на СНЦ;
• Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация на СНЦ;
• Ще попълним необходимата документация за регистрация вместо Вас, което изисква специални познания;
• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси;
• Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на СНЦ в регистъра на ТРРЮЛНЦ към АВ;
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на СНЦ, вместо Вас на умерени конкурентни цени;
За да започнем процедурата по регистрация на сдружението е необходимо да ни предоставите следната информация: 
• Името на сдружението, точен адрес на седалище и адреса на управление;
• В каква полза ще бъде - в частна или в обществена;
•Данните на учредителите, на членовете на Управителния съвет, начина на представителство на сдружението.
 

 ВИЖТЕ СЪЩО:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ  Спортни клубове /сдружения/ са длъжни до 18.01.2019 г. да отговарят на новите изисквания на ЗЮВС  Закриване на Сдружение или Фондация