ЗАКРИВАНЕ НА НПО

 

ЗАКРИВАНЕ НА НПО

ЗАКРИВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ И ФОНДАЦИЯ | ЛИКВИДАЦИЯ НА НПО

 
Съобразно разпоредбата на чл. 14, ал.4 ЗЮЛНЦ при заличаване на Сдружение  и Фондация се прилагат разпоредбите на Търговския закон. След разпределение на имуществото на Сдружението или Фондацията, ликвидаторът вписва заличаването. Целта на ликвидацията е прекратяване на отношенията между НПО и третите лица, разпределение на имуществото му и неговото заличаване като субект на правото.
 
Търговският закон не определя максимален срок за извършване на ликвидацията, но в чл. 272, ал.1 ТЗ минималният срок е шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър. 
 
Нормата е императивна и цели даване на достатъчно дълъг срок за приключване на всички правоотношения на Сдружението, съответно Фондацията. Независимо, че юридическото лице не е развивало стопанска дейност, няма възможност този срок да бъде скъсен. С две думи имуществото на Фондацията, съответно на Сдружението може да бъде разпределено, само ако се изминали 6 месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър. Искане за заличаване може да се направи само когато са уредени всички задължения на Сдружението или Фондацията и остатъкът от имуществото е разпределен.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАКРИВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ИЛИ ФОНДАЦИЯ

Производството преминава през три фази, тоест три вписвания в Търговски регистър, съответно изготвянето и подаването на три пакета с документи за всяка една фаза и заплащането на съответните държавните такси:

  1. Прекратяване на дейността на Сдружението или Фондацията;
  2. Обявяване на покана до Кредиторите;
  3. Заличаване на Сдружението или Фондацията от Регистъра на ЮЛНЦ;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО ИЛИ ФОНДАЦИЯТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ

Какво се случва с имуществото на Сдружението или Фондацията, останало след удовлетворението на кредиторите? 

При Сдружения и Фондации, учредени за развиване на дейност в частна полза:

Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в ЗЮЛНЦ не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
Имуществото на Сдружението или Фондацията не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото им възнаграждение. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното НПО до размера на придобитото.

При Сдружения и Фондации, учредени за развиване на общественополезна дейност:

 
Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на НПО, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.
Ако имуществото не бъде предоставено по горепосочения ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.
Цена на услугата с включени държавни такси: 550, 00 лева;
Срок на процедурата 6 – 7 месеца
Какво включва услугата на Кадастра ООД
 
  1. Изготвяне на всички необходими документи по трите Фази на вписвания в Търговски регистър /прекратяване на дейността, покана до кредиторите и заличаване/;
  2. Входиране от Ваше име на всички необходими документи в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ;
  3. Представителство и получаване на необходимите Удостоверения от НАП и НОЙ;
  4. Плащане на всички държавни такси, които са включени в цената.
Допълнителни услуги:
Счетоводни и ТРЗ услуги във връзка с процедурата по заличаване, които НЕ са включени в цената! 
Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по прекратяване и заличаване на ЮЛНЦ, свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.


За връзка с нас