В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Пререгистрация на НПО в ТР | Срок | Необходими документи за Пререгистрация

 Измененията в ЗЮЛНЦ бяха приети септември 2016 г. Прилагат се от 01.01.2018 г.  Те предвиждат съществена промяна в режима на (пре)регистрация на ЮЛНЦ. Регистрацията и промяната на обстоятелства в НПО ще се осъществяват в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а не както е сега - от окръжните съдилища по седалището на съответното юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ

Процесът по Пререгистрация на СДРУЖЕНИЯ и ФОНДАЦИИ ще следва модела на пререгистрация на ФИРМИТЕ.

Създава се единен регистър на ЮЛНЦ като част от Търговския регистър, определен като обща електронна база данни. 

Предвиденият едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, съществено ще повиши прозрачността при ЮЛНЦ и правната сигурност. По действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, което води до това месеци след възникването на обстоятелствата, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице.

СРОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ

Сдруженията и фондациите, вписани в регистъра на ЮЛНЦ при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация  в Търговки регистър в срок до 31.12.2020 г.

Държавна такса не се дължи. Цената на услугата на Кадастра за пререгистрация е 100 лева.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ

Пререгистрацията се извършва чрез подаване на Заявление за пререгистрация в регистъра (ТРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията , както следва:

•    За пререгистрация на Сдружения с нестопанска цел  - Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец);

•    За пререгистрация на фондации - Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец);
•    За пререгистрация на народно читалище - Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец)
Агенция по вписванията изисква служебно от окръжния съд по регистрация на ЮЛНЦ Удостоверение за актуалното състояние. Удостоверението съдържа пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Съдът по регистрацията издава удостоверенията в 3 дневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.
 
Ако сте правили промени в юридическото лице с нестопанска цел и не сте ги вписали в съда, те няма да бъдат отразени в Удостоверението за актуално състояние. Ще трябва да ги заявите за вписване едновременно с пререгистрацията на ЮЛНЦ или с отделно заявление за промяна на обстоятелства вече в Търговски регистър.
В двата варианта се дължи какато държавна такса за промяната, така и допълнителна такса за услугата, в зависимост от промяната и се подготвя отделен пакет с документи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

Преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ към Търговски регистър ще доведе до подобряване на прозрачността и отчетността им ии намаляване на административната тежест.

Предвиждат се промени по отношение на статута на ЮЛНЦ в обществена полза – този статут ще възниква от момента на регистрацията на ЮЛНЦ към Търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност.

На първо място, към настоящия момент системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване. 

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение на негативните практики в дейността им. 

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на Фирми в Търговски регистър. Това положение не съответства на фактическото положение, при което Фирмите са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации.