Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ И ФОНДАЦИЯ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ


Измененията в ЗЮЛНЦ бяха приети септември 2016 г., но се прилагат от 1 януари 2018 г.  Те предвиждат съществена промяна в режима на регистрация на СДРУЖЕНИЯТА и ФОНДАЦИИТЕ. Учредяването им и вписването на обстоятелства относно тях ще се осъществява от Агенция по вписванията, вместо, както е сега - от окръжните съдилища по седалището на съответното юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Процесът по ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ ще следва модела на пререгистрация на търговските дружества.

 Създава се регистър на ЮЛНЦ като част от ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, определен като обща електронна база данни. 

Предвиденият едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, съществено ще повиши прозрачността на организациите и правната сигурност. По действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, което води до това месеци след възникването на обстоятелствата, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице. 

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Таксата за услугата е 100 лева.

Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Сдруженията или фондациите представят вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния си представител.

 Съдът по регистрацията издава удостоверенията в тридневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.

Преминаването на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията ще доведе до подобряване на прозрачността и отчетността на организациите и намаляване на административната тежест.

Предвиждат се промени по отношение на статута на ЮЛНЦ в обществена полза – този статут ще възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност.

Съгласно мотивите към Законопроекта за изменение на ЗЮЛНЦ:

На първо място, към настоящият момент системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване. 

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение на негативните практики в дейността им. 

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации.