Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ПО ДДС

Регистрацията по ДДС е задължителна и по избор. Всяки собственик на Фирма е длъжен или има право да регистрира Фирмата си по ДДС.

Задължителна регистрация по ДДС

При задължителната регистрация по ДДС, процедурата се развива пред органите на НАП, като заявлението може да се подаде и по електронен път по реда на ДОПК.

ПРАВИЛО

А/ На задължителена регисрация по ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. То е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС.

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ЗАДЪЛЖИТЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

Б/ Задължение за регистрация по ДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране- независимо от размера на облагаемия оборот - чл. 97 от ЗДДС: На регистрация по този закон подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

В/ Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки - чл. 98 от ЗДДС:
На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата посочена в закона - 70 000 лева.


Г/ Задължение за регистрация при ВОП - чл. 99 от ЗДДС:
На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.
Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Това са само някой от вариантите на задължителна регистрация по ДДС, останалите случай на задължителна регистрация са подробно описани в закона за ДДС.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Доброволна регистрация по ДДС

1) Регистрация по общия ред:
Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон.(чл. 100, ал.1 от ЗДДС)
2) Регистрация по ВОП:

Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл.100, ал.2 от ЗДДС)
3) Регистрация за дистанционни продажби:
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл.100, ал.3 от ЗДДС).

Органът по приходите може да откаже да регистрира по ДДС, както по общия ред, така и по избор лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация. Тази забрана не важи за задължителните регистрации по чл. 97а както и за регистрация за ВОП - т.е. в случаите, при които за лицата възникват задължения, но не и право на данъчен кредит, поради което чрез тези режими не могат да се осъществят данъчни измами.


Както уточнихме Законът предоставя възможност за доброволна регистрация по ДДС без оглед на реализирания оборот. Това означава, че всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, може да се регистрира по ЗДДС.

Цената на услугата чрез съдействието на „Кадастра” ЕООД – 100 лв, като отделна услуга. Като пакетна цена, включваща и регистрация на фирма, услугата е включена в цената на пакета.


За всички останали хипотези на ДДС регистрация цената на услугата се определя според конкретния случай.

 
гр. София, кв. "Хиподрума", бул."Цар Борис III" № 19, вх. В, ет. 4, офис № 32
тел: 02/9588477; (+359) 886 / 292 860
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гр. Пловдив
 
(+359) 889/571 594
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Процедура за регистрация:
Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.В случаите при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.
Заявлението се подава:
- лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
- от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
- от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
- от акредитиран представител по чл. 135;
- от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.                                                                     - от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 - 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.;

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона.
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.
В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.
Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато :
- лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
- лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред.
- лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон.
- лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.