Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Публикуване на ГФО в Търговски регистър

Съгласно Закона за счетоводството до края на юни 2020 г. всички Търговци по смисъла на Търговския закон трябва да публикуват в Търговския регистър своя годишен финансов отчет (ГФО) за 2019 г. В същия срок публикуват Годишните доклади за дейността си и ГФО и юридическите лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, спортни клубове/, а останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.

Когато ГФО първоначално е заявен за публикуване в срока до 30.06.2020 г. и е постановен отказ за публикуване и в 14 дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че ГФО е подаден в срок.

НЕ ПУБЛИКУВАТ ГФО

Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през 2019 г. не публикуват ГФО, напомнят от НАП.

НОВО 2020 г.

Удължават се сроковете за публикуване на ГФО в Търговски регистър до 30.09.2020 г., а за обявяване на Декларация за липса на дейност до 30.06.2020 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ

Всички предприятия /ЕООД, ООД, АД, СДРУЖЕНИЯ, ФОНДАЦИИ и др/, които не са осъществявали дейност през отчетния период /за 2020 г., отчетния период е 2019 г./ декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. Подава се декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година.

С две думи, фирмите, които не са развивали дейност през 2019 г. трябва да публикуват в Търговски регистър ЕДНОКРАТНО до 31.03.2020 г. Декларация за липса на дейност. За следващите отчетни периоди 2021 г., 2022 г. и т. н., ако продължават да не реализират дейност няма да подават нищо в ТР.

КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА?

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗ ДЕЙНОС ОНЛАЙН - 31.03.2020 г. - 40, 00 лв. /такса към ТР за публикуване на Декларацията не се дължи/;

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ОНЛАЙН- 30.06.2020 г. - 65, 00 лв с вкл. ДТ на Търговски регистър;

Може да подадем  ГФО  и декрация за липса на дейност в ТР и без да идвате до нашия офис. Подаването на ГФО на Вашата фирма и подготовката на целия пакет от документи може да стане изцяло по e-mail на същата цена!

 Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС. Всички цени са в български лева. Внимание горепосочените Цени са валидни само при хипотезата, в която съдружници в дружеството са физически лица!

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Обявяване на ГФО в Търговския регистър. Подготовка на необходимия протокол за приемане на ГФО и разпределение на печалбата и попълване съответното заявление за обявяване на ГФО.

От Вас се изисква да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за 2019 година.

САНКЦИИ

Търговски регистър предоставя на НАП списъци с предприятията, които:

- не са заявили за обявяване ГФО за 2019 г. в срок до 30.06.2020 г. Списъкът се предоставя в срок до 31.07.2020 г.;

- са заявили за обявяване в ТР Декларация за без дейност. Списъкът се предоставя в срок до 30.04.2020 г..

Списъците съдържат наименованието на търговеца и ЕИК. В двумесечен срок от получаване на списъците НАП предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.

Който е задължен и не публикува ГФО в срок, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

 Какво подлежи на публикация? 

1. Счетоводен баланс;
2. Отчет за приходите и разходите;
3. Отчет за паричните потоци;
4. Отчет за собствения капитал;
5. Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи;
6. Приложение;Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ и Акционерните дружества /АД/ публикуват и:
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година;
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.