Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

УДОСТОВЕРЕНИЕ А1

 

|+|Какво представлява Удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице?

Лицата, които пребивават в България и осъществяват дейност в две или повече държави-членки на ЕС, са задължени да информират Националната агенция за приходите.
Институцията на държавата-членка по пребиваване на лицата определя приложимото законодателство и уведомява институциите на всички държави-членки по трудова заетост за временното определяне или директно осъществява контакт с въпросните институции, за да се намери взаимно съгласие по отношение на приложимото законодателство. Законодателството, което е определено като приложимо, се удостоверява с формуляр A1. Документът доказва принадлежността на лицето към системата за социална сигурност на държавата-членка, чието законодателство е приложимо и респективно, че за него НЕ се дължат осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки.
Българската институция, която издава удостоверението е НАП. Документът не се издава по инициатива на НАП, а по искане на лицето, което осъществява дейност в две или повече държави-членки, като издаването на документа е допустимо по време и дори след приключване на трудовата активност на лицето.
Основното следствие от определяне на приложимото законодателство е, че се определя държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави-членки.
Законови разпоредби относно определяне на осигурителен доход, осигуряване и командироване на работници в страни членки на ЕС съгласно българското законодателство - КСО ,КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина :
На основание КСО осигурителните вноски за работниците и служителите, командировани по реда на Кодекса на труда, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава, а за работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени минимални ставки на заплащане - минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2, т. 1.
Съгласно КТ, когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Конфедерация Швейцария е по- дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет.

За да се приложат разпоредбите на КСО е необходимо за работниците и служителите, командировани в друга държава - членка на ЕС и т.н. да е приложимо българското законодателство, което се определя съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социално осигуряване и Регламент (ЕО) 987/2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) 883/2004.
|+| НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1
2. Оборотна ведомост от поне  4 месеца,  от която да е видно, че фирмата е действаща и работи.
3. Назначен персонал, от който поне 50 % да останат на територията на РБ след командироването, като в тези 50 % не влизат административни кадри.
4. Копие на заповедите за командировка;
5. Ведомости за заплати;
6. Трудова книжка;
7. Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителите се командроват. Договорът НЕ трябва да е за наем на персонал;
8. Договор за осъществени сделки и фактури към тях на територията на Р България. Сделките трябва да са реализирани преди подаване на искането на А1.
9. Други
Изброяването на необходимите документи е примерно!
Срок: Удостоверение А1 или Отказа се издава от НАП в 30- дневен срок от постъпване на искането. Когато искането за издаване на удостоверение А1 за приложимо законодателство е подадено в некомпетентна за лицето структура (ТД/офис) на НАП, срокът за издаването му е 45 дни.

|+| ЦЕНИ УСЛУГИ УДОСТОВЕРЕНИЕ А1


Консултацията и/или подготвянето на пакета с документи за издаване на Удосотверение А-1 от НАП със съдействието на екипа на Кадастра ЕООД е изцяло отделна услуга, която НЕ се включва в цената на счетоводното Ви обслужване. Възнаграждението е по договаряне и зависи от сложността на всеки отделен случай, от обемът на работата,  от интензивността на Вашето съдействи.
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ
1. Консултация по въпросите за процедурата по издаване на Удосотверение А-1 за командироване на персонал в ЕС, която включва първоначално анализиране на възможностите на фирмата да получи А1 и препоръки за раелизиране на тази възможности, в случай, че не са налични - 150 лева.
2. Подготовка на комплекта документи за издаване на Удостоверние А1 и представителство пред НАП – 500 лева. От таксата се приспада платената сума за консултация. Таксата се заплаща на две равни вноски. Половината при подаване на документите, а останалата част при одобряването на дружеството във връзка с издаване на Удостовереение А1 за командироване на служители за работа в друга страна-членка на ЕС.

3. В случай, че сте клиент на Кадастра ЕООД на абонаментно счетоводно обслужване ползвате значителни отстъпки, които се договарят индивидуално