В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
EORI номер е необходим при осъществяване на внос и износ от физически и юридически лица

Съгласно разпоредбите на европейското митническо законодателство, икономическите оператори (лица, които в рамките на своята стопанска дейност участват в дейности, обхванати от митническото законодателство) и други лица, които си взаимодействат с митническите администрации на ЕО, следва да получат еднократно EORI номер. EORI номер означава уникален номер в Общността, издаван от митнически орган или от друг, определен за целта орган. Лицата, които са регистрирани в Общността, трябва да получат своя EORI номер там, където са установени на територията на ЕО. За лица не установени на територията на ЕО, трябва да получат EORI  там, където за първи път извършват дейност, обхваната от митническото законодателство.
EORI номерът е митнически регистрационен номер, валиден за целия ЕС, който заменя до сега използваните локални идентификационни номера (в България напр. номер по БУЛСТАТ/ЕИК). Този номер е необходим на всички регистрирани в ЕС лица, занимаващи се с  внос, износ, транзит на стоки и услуги, вкл. превози и митническо складиране. Регистрацията за получаване на EORI номер се извършва съгласно националните процедури на държавите членки. Регистрацията на лицата в Република България се извършва чрез подаване на хартиен носител на регистрационен формуляр или по интернет при наличието на универсален електронен подпис за идентификация на лицето, желаещо да направи регистрацията.
Кадастра ЕООД извършва регистрация за получаване на EORI номер на фирми и/или физичиски лица, без да се налага да имате собствен Универсален електронен подпис.
За целта е необходимо да ни представите:
- Ако сте физическо лице - документ за самоличност
- Ако сте юридическо лице - удостоверение за вписване на фирмата