В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Народното събрание подготвя НОВИ промени в Закона за автомобилните превози, част от тях отнасящи се до условията за придобиване и отнемане на  разрешителни за международен превоз на пътници и товари.

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е внесен в Народното събрание на 16.06.2016 г. и все още не е гласуван на първо четене.

 Измененията и допълненията на ЗАП са в няколко насоки, като ще разгледаме само част от тях, свързани с условията за лицензиране и за извършване на дейността по превози на пътници или товари от автомобилните превозвачи, основанията за отказ за лицензиране и за прекратяване на лицензирането:

1. Предвижда се ограничение по отношение на лицензите, които може да получи едно и също лице. Един и същи превозвач може да има само два лиценза за обществен превоз - един за превоз на пътници и един за превоз на товари. Към настоящия момент в българското законодателство са уредени два вида лиценз за една и съща дейност - лиценз на Общността и лиценз за извършване на превози на територията Република България, съответно за превоз на пътници или на товари. Тоест един и същи превозвач може да има два лиценза, с които са му предоставени едни и същи права по отношение на превозите на територията на страната. На практика в тези случаи никога не може да се определи при извършването на конкретен превоз по кой от двата лиценза превозвачът черпи права, което изключително затруднява извършването на контрола за спазването на правилата и налагането на санкции при установени нарушения. Още повече, че отнемането на който и да е от двата лиценза за нарушения на превозвача при извършване на дейността му на територията на страната би било абсолютно неефективна мярка, тъй като превозите на територията на страната той би могъл да извършва и с другия, притежаван от него лиценз, който не е отнет. 

Във връзка с горното се създава  и ново основание за отказ за издаване на лиценз, ако превозвачът вече има издаден лиценз за същия вид превози.

2. Изменението относно чл. 7, ал. 7 от ЗАП се предлага, тъй като не е достатъчно представянето само на декларация от превозвача за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България. Изискването за установяване е подробно разписано в чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, поради което се предлага в Закона за автомобилните превози да се направи само препратка към посочената разпоредба. Съответствието с това изискване ще се установява НЕ чрез декларация, която в много случаи е формална и с която се декларират неверни данни, а с нарочна проверка на място от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Имайки предвид измененията от 03.06.2016 г. на чл. 8 от Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, така или иначе  изискването за установеност на територията на Р България се проверява на място с нарочна проверка от ИА „АА”.

3. Проекта на закона предвижда да се допълни основанието за отказ за издаване на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на търговец, който вече е имал лиценз и той е бил отнет на някое от посочените основания през последните две години. Предложението е отказ да бъде постановяван НЕ само когато е бил отнет лицензът на същия търговец (превозвач), а и когато е бил отнет лицензът на свързано лице с търговеца, който кандидатства за издаване на лиценз. Съгласно предвиденото с § 36 от проекта на закон определение свързано лице е дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Аналогично основание за отказ е предвидено и във връзка с регистрацията за извършване на таксиметров превоз на пътници. Целта е да се ограничи доколкото е възможно заобикалянето на закона чрез създаването на нови дружества, собствениците на капитала в които са същите като в дружеството, чийто лиценз е отнет. Именно последното е най-често срещаната практика с цел заобикаляне на закона.

4. Друга промяна е предвидена в чл. 11,  изменението в ал. 2. Посочената разпоредба представлява основание за отнемане на заверените копия на лиценза на Общността и удостоверенията за обществен превоз на моторните превозни средства, когато броят им е по-голям от автомобилите с българска регистрация, които са на разположение на превозвача, или когато броят на издадените копия на лиценза или удостоверения е по-голям от броя на автомобилите, за които превозвачът може да докаже финансова стабилност. Броят на заверените копия на лиценза на Общността, съответно на удостоверенията за обществен превоз, трябва да съответства на финансовата стабилност на превозвача. Той има право да получи и да ползва заверени копия или удостоверения за толкова броя автомобили, за колкото може да докаже, че е финансово стабилен, тоест за колкото може да гарантира, че транспортното му предприятие ще функционира нормално, извършвайки дейността си с тях. Това се установява по начина, определен в наредбата по чл. 7, ал. 3 от ЗАП. Към настоящия момент заверените копия на лиценза на Общността и удостоверенията за обществен превоз се издават със срока на самия лиценз, който е 10 години. Така формулираното основание обаче за отнемане на съответния брой заверени копия или удостоверения означава, че във всички случаи несъответствието в броя на заверените копия или удостоверения за обществен превоз трябва да се дължи на промяна на показателя за финансова стабилност, което не е относимо към втората хипотеза на чл. 11, ал. 2.

Чл.11, ал. 2 от ЗАП гласи:

Когато се установи, че вследствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията за обществен превоз на моторно превозно средство е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността и/или за които може да докаже финансова стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство.

С предлаганите промени ще придобие следната редакция:

Когато се установи, че вследствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията за обществен превоз на моторно превозно средство е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността и/или за които може да докаже финансова стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство.