Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМА - ЗАКРИВАНЕ НА ЕООД - ЛИКВИДАЦИЯ НА Е/ООД  


Съгласно чл. 154, ал. 1 от Търговския закон, прекратяването на Фирмата настъпва при следните обстоятелства:
1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2.  по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в учредителния акт не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд;
6. други основания за прекратяване на дружеството, предвидени в дружествения договор;
7. ЕООД се прекратява освен в гореизброените случаи и при смърт на собственика на капитала. Когато капитала се притежава от юридическо лице, с неговото прекратяване се прекратява и ЕООД.
С изключение на случаите на преобразуване на ООД/ЕООД, при всички останали случаи на прекратяване на дружеството, прекратяването се извършва чрез преминаване през процедура по ликвидация.
Преди да се подаде искане за вписване на прекратяването на Фирмата в Търговски регистър, следва да се уведоми съответната ТД на НАП за започналата процедура по прекратяване на ООД/ ЕООД /чл. 77 от ДОПК/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Копие от личната карта на управителя на ООД/ ЕООД и на лицето, назначено за ликвидатор;
2. Уведомление от съответното териториално подразделение НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на ЕООД или ООД/ по чл.77,ал.1 от ДОПК;
3. Акт за смърт на физическото лице и удостоверение за наследници, при прекратяване на ЕООД на това основание.

При прекратяване на дейността на ООД или ЕООД следва да се извърши Ликвидация, при която ликвидаторът следва да осребри имуществото на прекратеното дружество, да събере вземанията, да погасява задълженията и при наличието на остатък, да го разпредели между съдружниците като ликвидационен дял. Едва след приключването на този процес ликвидаторът може да поиска заличаването на дружеството.
С оглед охрана на интересите на кредиторите на прекратеното дружество, законът предвижда задължение за ликвидатора да покани кредиторите да предявят вземанията си, независимо дали те са изискуеми или още не е настъпил падежът им. Това следва да се извърши чрез отправянето на писмена покана до известните кредитори и обявяването й в Търговски регистър.

ЦЕНА: 254 /двеста петдесет и четири/ лева  - /първа и втора фаза/

В цената е включено:

1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;

2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър и на всички останали необходими документи;

3. Държавна такса за прекратяване на ЕООД /ООД/;

4. Държавна такса за публикуване на покана до кредиторите, които в шест месечен срок от обнародването на поканата могат да предявят вземанията си;
5. Внасяне на всички дължими държавни такси за Търговски регистър и  банкови такси;
6.Такса за услугата.

След изтичане на 6 - месечния срок от обявяване на поканата в Търговски регистър е необходимо да се подготвят документи за заличаването на ООД/ ЕООД от Търговския регистър. За този етап се заплаща отделно държавна такса и такса за услугата, които общо са в размер на 196 /сто деветдесет и шест/ лева.

С нашата услуга ние ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по прекратяване и заличаване на ООД или ЕООД  вместо Вас на умерени конкурентни цени. Прекратяването на фирма е процедура, която преминава през три етапа и съдържа три вписвания по партидата на Фирмата в Търговски регистър. Общата крайна цена е в размер на 450,00 лева. Процедурата продължава 7 - 8 месеца, независимо от това, има ли кредитори Фирмата или не, развивало ли е дейност дружеството, имало ли е назначени работници и т.н.

Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по по прекратяване и заличаване на ООД или ЕООД,
 свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.