Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
Регистрация на Транспортна фирма - Транспортен лиценз - Лиценз за международен превоз на товари в Общността
 

Всяка транспортна фирма, която кандидатства за лиценз за международен превоз на товари трябва да отговоря на някой специфични изисквания, а именно:

I. БЛАГОНАДЕЖДНОСТ - Изискването за благонадеждност е изпълнено, когато ръководителите на транспортната дейност не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват транспортна дейност.
II. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - Ръководителят на транспортната дейност трябва да притежава Удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз. Имайте предвид, че едно лице може да е ръководител на транспортната дейност на не повече от две фирми, извършващи транспортна дейност.
III. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ – Доказването на финансова стабилност на транспортната фирма зависи от броя на МПС, с които ще се осъществява транспортната дейност. За първи автомобил, транспортната фирма доказва, че има ресурси за осъществяване на транспортната си дейност, равняващи се на левовата равностойност на 9 000 Евра, а за всеки следващ автомобил – левовата равностойност на 5 000 Евра. Разполагането с горепосочените ресурси за извършване на транспортна дейност се доказва чрез влагане на съответната сума в капитала на транспортната фирма, чрез банкова гаранция и договор за застраховка.
Същевременно транспортната фирма НЕ трябва да има задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, което е видно от Удостоверние за наличие или липса на на данъчни задължения.
IV. УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – транспортната фирма трябва да  разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис.

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
 
Всеки превозвач, който желае да извършва превоз на товари на територията на Р България и/или на територията на Европейския съюз трябва да регистрира Транспортна фирма и да притежава съответния лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на товари.
Настоящата разработка се отнася за регистрация на транспортна фирма за превоз на товари на територията на Европейския съюз (процедурата по регистрация на транспортна фирма за превоз на товари на територията на Р България е сходна). В случая става въпрос за издаване на лиценз на Общността за международен превоз на товари. Процедурата по издаване на такъв лиценз за международен транспорт е регламентирана в НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ. Държавната такса за издаване на международен лиценз за превоз на товари от 01.01.2015 г. е в размер на 500 лв. Лицензът за превоз на товари НЕ е безсрочен! Той се издава със срок на валидност 10 години, след което подлежи на подновяване.
1. За да осъществявате дейност като превозвач на товари първо трябва да регистрирате транспортна фирма. Препоръчително е да бъде под формата на ЕООД или ООД. Транспортната дейност може да реализирате както със собствени, така и с наети тежкотоварни МПС, но задължително с българска регистрация.
2. Лицензът на транспортната фирма се издава от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
 Спазването на всяко изискване следва  да се удостовери със съответния документ. Обстоятелствата, декларирани в договорите, декларациите и др. подлежат на контрол и се контролират и проверяват преди издаване на лиценза от лицензиращия орган, поради което е добре при подготовка на комплекта от документи да се използват консултантски услуги на специалисти, които са запознати с практическите изисквания по издаването на такъв лиценз.
Срокът, в който се издава или се отказва издаването на лиценз за превоз на товари е 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Ако липсва даден документ или има някаква нередност в подадените документи, срокът за отстраняването им е един месец от получаването на указанията от министерството. Лицензът се издава в толкова екземпляра колкото са и самите превозни средства.
С нашата услуга ние:
• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата нова транспортна Фирма.
•Ще Ви консултираме, изготвим, попълним и подадем необходимата документация за издаване на международен лиценз за превоз на товари.
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по регистрация и получаване на лиценз за превоз на товари вместо Вас на умерени конкурентни цени.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: ADR СЕРТИФИКАТИ, ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, СЕРВИЗ, АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ.
Ако имате запитвания свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ЕООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ или на посочените телефони за контакт и задайте Вашия въпрос.

 
НОВИ ПРОМЕНИ -2016 - 2017 Г. - ЛИЦЕНЗ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ПРЕЗ ОТ И ДО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ - Закона за минималната работна заплата в Германия от 01.01.2015 г. и произтичащите от това задължения и за БЪЛГАРСКИТЕ автомобилни превозвачи