Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 

Новият Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) беше обнародван в ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г. Той влезе в сила след три месеца. 
Един от най-ключовите текстове в новия закон е увеличаване от 10 на 30 на годините на възможността да се отдават под наем спортните обекти. Максималният срок ще важи в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. А сред изискванията са заявителят на право за ползване под наем да инвестира сума, не по-малка от петдесет на сто от пазарната оценка на спортния обект. Задължителна е инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до увеличаване на стойността му, както и доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на средствата за изпълнението й.
  
 Спортните клубове, регистрирани като сдружения със нестопанска цел или капиталови търговски дружества и федерации
Новият закон ще има много по-сериозни изсквания към федерациите и клубовете. Една от големите промени е, че лиценз ще получава само спортна  федерация, която има за членове не по-малко от 7 спортни клуба със седалище най-малко в 3 административни области в страната. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.
 С оглед на новите изисквания  на ЗФВС се налага прелицензиране на федерациите и пререгистрация на всички спортни клубове в националния регистър на Министерството на младежта и спорта.
- Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове-фантоми са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации;
- Спортният клуб трябва да отговаря на следните изисквания: наименованието му да включва думата „клуб“ и думи, които указват извършването на спортна дейност; 
- Предметът на дейност на спротния клуб да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1 от ЗФВС;
- Да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел.
Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря и на следните допълнителни изискванията:
- Не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, 
членовете на управителния му орган не са свързани лица;  „Свързани лица“ са:
а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително; б) работодател и работник; в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото.
- членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.
Членове на управителен орган на една организация няма да може да бъде в управата на друга, която е член на една и съща федерация.