Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ЛИЦЕНЗ ЗА ТУРОПЕРАТОР - РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ - РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ


Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по реда на Закона за туризма лица. Регистрацията се извършва от министъра на туризма чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.

Ако сте преценили да развивате дейност като туроператор или туристически агент имайте предвид, че таксата на Министерството на туризма за регистрация на туроператор е 4 000 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата, а за регистрация на туристически агент е 2 300 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата. Всички такси се заплащат еднократно.

След като сте запознати с държавните такси пред Вас има два варианта:

I. ЗАКУПУВАТЕ СИ ГОТОВ РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ;

II.РЕГИСТРИРАТЕ СЕ В РЕГИСТЪРА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ - Регистърът е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в РТТА се вписва лице, което отговаря на всички изисквания на Закона по туризма

 1. да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  4. да е осигурило подходящо помещение за извършване на  туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. да е сключило предварителен договор за застраховка (по чл. 42, ал. 1), която се сключва ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
  - възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
  - заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
  - разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.
  6. да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
  7. да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
  8. да не е отнет лиценз/отнета регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
  За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Към заявлението се прилагат:
  1.  Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ;
  2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
  3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност;
  4. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по предходната точка, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението; 
  6. Копие на предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
  7. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата, одобрена от Министерски съвет, а именно: 500 лв. за туроператор, съответно 500 лв.  за туристически агент .

Физическото лицесобственик на Туроператора, съответно членовете на управителните и на контролните органи на Туроператор или на Туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

3.В случай че желаете да извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен път, то подавате заявление, към което прилагате всички гореизброени документи без акт за собственост или договор за наем на помещение и допълнително:

 1. документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн;
 2. декларация по образец, че заявителят ще извършва дейността само по електронен път.

Горепосочената регистрация е задължителна и за операторите на интернет страници за групово пазаруване, когато ще извършват туристическа агентска дейност.

Краен срок за приключване на процедурата
Крайният срок за произнасяне относно издаването или отказа за издаване на удостоверение за регистрация е два месеца от подаване на заявлението в Министерството на  туризма и същият е инструктивен. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

В сферата на туризма за нас обикновените потребители термина „туристическа агенция“ е понятие, което считаме, че ни е напълно ясно откъм съдържание и когато преценим да резервираме и организираме своята почивка, екскурзия и т.н. избираме най – изгодната оферта, предлагана от която и да било туристическа агенция.. 

Трябва да знаем обаче, не само ние обикновените потребители, а и всички професионалисти, които смятат да развиват дейност в туристическия бранш, че това е неофициално понятие за всички фирми, които предлагат туристически пътувания. Официално според Закона за туризма съществуват два вида фирми, които предлагат различен вид услуги в областта на туризма, а именно „туроператори“ и „туристически агенти“. Както туроператорите, така и турагентите подлежат на предварителен разрешителен режим, така наричания в миналото лиценз за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност. Удостоверението за извършване на дейност като туроператор и/или туристически агент се издава от Министерството на туризма.

Каква е разликата между туроператор и туристически агент и кой лиценз ни е необходим?

На първо място трябва да си отговорим на въпроса, какво представляват  „Организираните групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена“.  ЗТ дава следната дефиниция: Организираните групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена са пътувания, които 

ПЪРВО - включват комбинация от най-малко 2 от следните услуги: транспорт; настаняване; други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването;

ВТОРО -  се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи;

ТРЕТО - са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.

Например: Ако си закупите екскурзия за 60 лева до Охрид с включен транспорт, обяд и някаква беседа БЕЗ нощувка – тази екскурзия не е Организирано групово и индивидуално туристическо пътуване с обща цена, съответно ако предлагате тази екскурзия НЕ сте туроператор, защото съгласно ЗТ не извършвате туроператорска дейност! Това не означава, че не Ви е нужен лиценз, необходим Ви е такъв, но не лиценз за туроператор, а за туристически агент!

„Туроператорската дейност” е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

 С две думи, туроператорите са организатори на туристически пакети, които включват няколко елемента и се предлагат с обща цена. Те могат да продават собствените си пакети директно или чрез посредници – туристически агенти. Те отговарят за самото пътуване и имат застраховка "отговорност на туроператора", която покрива щети за клиентите.

С нашата услуга ние:

 • Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата нова фирма  като туроператор и/или туристически агент.
  •Ще изготвим, попълним и подадем необходимата документация за вписване на Вашата фирма в 
  Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. 
  • Ще осигурим подходящо обучение и квалификация на Вашия персонал, в случай че се нуждаете от такова.
  • Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по регистриране на туроператор/ туристически агент в 
  Регистъра на туроператорите и туристическите агентивместо Вас на умерени конкурентни цени.

Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.
На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.
Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.
Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

 Ако имате запитвания или неясноти във връзка с регистрацията на туроператор или туристически агент свържете се с екипа на “КАДАСТРА” ЕООД чрез формата за Оn line КОНСУЛТАЦИИ и задайте Вашия въпрос.