Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Нов вид лечебни заведения- ЕООД или ЕТ

 

НОВ ВИД ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 2020 г. 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, на етап обществено обсъждане, се създава се нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура под формата на ЕООД или ЕТ, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. Учредители могат да бъдат само: физически лица - лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки или еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки; в случаите, когато лечебното заведение се учредява като ЕООД, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение. Въпросните амбулатории за здравни грижи, могат да бъдат: а) индивидуална практика за здравни грижи; б) групова практика за здравни грижи. 

Индивидуалната практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра или акушерка, който се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ,  груповата практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри и/или акушерки, които се регистрират по реда на чл. 40. (3) от ЗЛЗ.

Видно от мотивите на Законопроекта, целта на предложението е да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава, разширяване на възможностите за избор на пациентите и съответно подобряване на достъпа им до здравни грижи. Очакваните резултати се изразяват в привличане на млади хора към тези професии, тъй като тенденциите показват драстично намаляване на кандидатите за обучение по тези специалности. Цели се и намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги.

 

Към Законопроекта и мотивите