Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Знаете ли за личната отговорност на управител и съдружник по чл.19 от ДОПК?

 ЛИЧНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛ ИЛИ СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА ПО ЧЛ.19 ОТ ДОПК

Личната отговорност за управител и/или съдружник в ЕООД/ООД, вкл. др. капиталови дружества за задължения на фирмата за данък печалба, ДДС и осигуровки, въведена с чл.19 от ДОПК всъщност означава, че физическото лице – управител или собственик на дружество отговаря за горните задължения на фирмата с цялото си имущество при определени изчерпателно изброени в закона хипотези.

Личната отговорност възниква когато, в качеството Ви на съдружник/управител във фирма недобросъвестно извършите плащания от имуществото на фирмата, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчуждите имущество на фирмата безвъзмездно или по непазарни цени и това доведе до намаляване на имуществото на същата фирма, поради което тя не изплати публични задължения. При тази хипотеза физическото лице може да бъде начетено до размера на извършените плащания, респективно стойността, с която е намаляло имуществото на управляваното дружество.

Изключително важен момент при отговорността по чл.19 от ДОПК, е че отговаряте за въпросните задължения, установени с Ревизионен акт или декларирани от самата фирма, за периода, в който сте бил/а управител, съдружник, едноличен собственик на капитала на дружеството.

Втората хипотеза приема, че недобросъвестно поведение на съдружника/едноличният собственик на капитала е налице винаги, когато прехвърлите дяловете от капитала на дружеството на трето лице след започнала проверка или ревизия на дружеството.

Понякога в търговския оборот, независимо от усилията ни се получава така, че фирмата не може да покрие задълженията си, както към фиска, така и към доставчиците си. Тогава Ви идва великата идея да прехвърлите фирмата си на някой и според Вас, въпросът е решен.

Независимо, клиент ли сте на Кадастра или не, моля НЕ правете така!

Може би решавате проблемите си със задължения към доставчици, но не решавате проблема със задълженията си към НАП. Напротив сами си спретвате Ревизионен акт като физическо лице по чл. 19 от ДОПК. Както бе посочено по – горе отговорността по чл.19 от ДОПК е отговорност, за периода в който сте бил/а управител съответно съдружник в дружеството, никакво значение няма, че вече не сте такъв.

При това, имайте предвид, че Търговският закон е предвидил законна процедура за изход от ситуацията, в случай, че фирмата не може да плаща задълженията си, все пак това е пазар. Процедурата се нарича НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, а НЕ прехвърляне на дялове на трето лице!