Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ – СЛЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ –  от 18.02.2018 г. СЛЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Всичко в настоящата статия може би в бъдеще предстои, въпроса остава неясен, засега проблемът с недомислиците, въведени в чл.129 от ТЗ е решен със съвместна Заповед на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика, като липсата на обстоятелствата по чл. 129 от ТЗ се удостоверява с Декларация от управителя.

Ще посрещнем ли 2018 г. с още промени в Търговския закон?
Законопроектът е приет на първо четене, ще го прочетат ли набързо между празниците народните представители и на второ четене? 
Една от странните нови промени в Търговския закон касае процедурата по прехвърляне на дялове на съдружник в ООД или ЕООД.
Поставят се две изисквания: Удостоверение от НАП за липса на задължения и то на дружеството по чл. 87(12) от ДОПК и Удостоверение отново от НАП за липса на обстоятелства по чл. 112 от ДОПК / образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК/.

Текста  на законопроекта в тази част гласи:

§ 1. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2
„(2) Не може да се прехвърля дружествен дял на трети лица при образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК.“
2. Досегашната алинея 2 става ал. 3 и след думата „ едновременно” се поставя запетая и се добавя „удостоверение от НАП за липса на обстоятелства по чл. 112 от ДОПК и липса на задължения по чл. 87(12) от ДОПК.”
3. Създават се ал. 4 и 5.
„(4) Прехвърлянето на дружествен дял от дружество с установени задължения по чл. 608, ал. 1 на трети лица се извършва пред компетентният съд по чл.765, само след откриване на производство по стабилизация по чл.762 и се вписва в търговския регистър.
„(5) В случаите, когато компетентният съд отхвърли молбата за откриване на производство по стабилизация, срещу търговеца се открива производство по несъстоятелност при ограничаване на правата на неплатежоспособния длъжник.“
Алинеи 4 и 5 няма да коментираме, защото ще натоварим изключително много изложението.
Но нека разгледаме новата алинея 2
Прехвърля се дял от капитала на дружеството, собственост на физическо лице или друго юридическо лице. 

1. Подава се, предполагам искане до НАП за издаване на Удостоверение за липса на задължения. Издава се Удостоверение, от което е видно, че дружеството има задължения. До колкото правилно тълкуваме измененията в ТЗ – резултатът е – дяловете се прехвърлят на третото лице, но процедурата се забавя, защото не съществува законова забрана да се придобие дял от капитала на дружество със задължения.
2. Във връзка с Удостоверението за липса на образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК измененията са категорични – „Не може да се прехвърля дружествен дял на трети лица при образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК”.
И ето, че стигнахме до сентенцията на промените в ТЗ. 
Кой е момента, в който е налице образувано ревизионно производство?
ДАТАТА на издаване на Заповедта за възлагане на ревизия, а не датата на получаване на същата заповед. Кой посочва датата на издаване на заповедта и кой я контролира и въобще възможен ли е контрол в тази посока? 
Реална или нереална е ситуацията – подаваме искане за Удостоверение за липса на образувано ревизионно производство и с изненада установяваме, че два дни преди подаването вече има издадена Заповед за възлагане на ревизия?
Какви цели се преследват с тази законодателна промяна – да се предотврати прехвърлянето на дружества на малоимотни граждани
Целите сами по себе си заслужават нашите адмирации, но тези промени въобще няма да постигнат този резултат.
Собстеникът на капитала НЕ отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството, назависимо имотен ли е или малоимотен. Сто Удостоверения от НАП да се изискат, те няма как да променят този основен признак на капиталовите дружества. 
Да не говорим, че тези промени противоречат на основни правни принципи на гражданското и търговското право. Тези промени само ще забавят търговския оборот, ще натоварят търговците с допълнителни административни процедури, а тези от тях, които целят да прехвърлят дружества на малоимотни граждани ще намерят друг начин, който е очевиден.
Решението на проблема е в промяна на изискванията за регистрация на капиталови дружества, като гаранция за кредиторите на дружествата, каквито има във всички европейски държави.