Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 260 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

ОТ 2018 Г. ОСТАВАТ АД САМО С ПОИМЕННИ АКЦИИ

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРИ

ОТ 2018 Г.  САМО ПОИМЕННИ АКЦИИ 

 

От 2018 г. акциите могат да бъдат само поименни. Акциите на приносител се заменят с поименни акции и се обезсилват.

Тази законодателна промяна на Търговския закон щяла да улесни възможността за идентифициране на собствениците на акции на приносител и най – вече да запази полученият рейтинг “Largely Compliant”

Същият ефект би имало и запазването на акциите на приносител, с въвеждането на регистрационен режим на собствениците им в графа акционери и задължение, скрепено със срок и съответна санкция за вписването им в търговски регистър.

Но не, хайде да премахнем един от най-гъвкавите инструменти в търговския оборот и съществено удобство за българския бизнес, защото така е по –лесно. 

МОТИВИТЕ СА

Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляря на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите.

В действащата законова уредба няма законово задължение да се оповестява информация за притежателите на акциите на приносител. Притежателите на такива акции могат да се променят непрекъснато, като за това не се съдържа информация в търговския регистър. Частично подобна информация може да бъде налична в търговския регистър при първоначалното обявяване на списъка на лицата, записали акции на учредителното събрание, обявяване на протокола от общото събрание, както и в случаите, когато след учредяване на дружеството всички акции се придобият от едно лице. В посочените случаи обаче липсва гаранция, че информацията относно собствениците на акциите на приносител е актуална. Освен това акционерите, които притежават акции на приносител, не могат да бъдат идентифицирани във всеки един момент.

РЕШЕНИЕТО Е /явно друго няма/

Предложеният проект на Закон за изменение на Търговския закон предвижда премахване на възможността за акционерните дружества и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител се заменят с поименни акции.

Съгласно законопроекта в 9-месечен срок от влизането в сила на закона дружествата, издали акции на приносител, изменят уставите си, заменят акциите на приносител с поименни, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър.

В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител, дружеството ги обезсилва. Търговските дружества, които не приведат дейността си в съответствие с посочените по-горе изисквания и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон с решение на съда по иск на прокурора. Целта на това законодателно решение е да се гарантира нужният стандарт на защита на правата и законните интереси на търговците и техните акционери и кредитори посредством развиващата се пред съд процедура.

В двумесечен срок след изтичането на срока за вписване на промените Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие със закона и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени. Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по чл. 252, ал. 1, т. 4. Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата. По този начин се регламентира стриктен контролен механизъм, който гарантира, че режимът за отмяна на акциите на приносител се спазва ефективно.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 11. (1) Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител се заменят с поименни акции.

(2) В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон дружествата, издали акции на приносител, изменят уставите си, заменят акциите на приносител с поименни акции, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. Към заявлението се прилага заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

(3) След влизането в сила на този закон срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, се получават само поименни акции.

(4) В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител в срока по ал. 2, дружеството ги обезсилва. В този случай се прилагат съответно изречения трето и четвърто на чл. 189, ал. 3.

(5) Акционер, чиито акции на приносител са обезсилени по реда на ал. 4, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

§ 12. (1) Кредиторите със залог на акции на приносител извършват в срока по § 11, ал. 2 действията по замяна на акциите на приносител с поименни акции. В противен случай се прилага § 11, ал. 4.

(2) При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно при запор на акции на приносител по чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

(4) Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му по ал. 1 или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.

§ 13. (1) Търговските дружества, които не приведат дейността си в съответствие с § 11 и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4.

(2) В двумесечен срок след изтичането на срока по § 11, ал. 2 Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие с § 11 и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени.

(3) Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по чл. 252, ал. 1, т. 4.

(4) Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата.

§ 14. Искове по чл. 74, ал. 4, с които се оспорва решение на общото събрание на акционерно дружество с издадени акции на приносител, предявени до вписване на съответните промени по § 11, ал. 2, се разглеждат по досегашния ред.

§ 15. Подзаконовите нормативни актове с разпоредби, които

трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон, се изменят и допълват в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник" с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.