В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

ЛИЧНИ ДАННИ

W3.CSS

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

×

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията Ви и да Ви предоставим пълен контрол. Информация относно дружеството, което обработва данните Ви Наименование „КАДАСТРА” ООД ЕИК/БУЛСТАТ 175014456 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 19, ет. 4, ап.32 Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 19, ет. 4, ап.32 Телефон +3592/9588477 E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Уебсайт www.kadastra.com Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни Наименование АДВОКАТ Райна Кралева Седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 19, ет. 4, ап.32 Адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 19, ет. 4, ап.32 Телефон + 359 2 444 000 5 E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни Наименование Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 Телефон 02 915 3 518 Интернет страница www.cpdp.bg

КАДАСТРА ООД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

×

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КАДАСТРА ООД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Чл.1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяването на услугите /юридически, счетоводни и други/, представени на www.kadastra.com и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание: • Изрично получено съгласие от Вас като потребител на услугите на КАДАСТРА ООД: - Вашето съгласие за събиране и обработка на лични данни е доброволно, не променя цената на услугата. Вие давате съгласието си за конкретни лични данни и за точно определена услуга. - Вашето съгласие не се предполага, а трябва да бъде изрично закрепено в писмен документ. • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна; Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на извършваните от нас услуги, включително за следните цели: • изготвяне на необходимите документи за регистрация на дружества, сдружения, фондации, ЕТ и други юридически лица в Търговски регистър, вкл. всякакъв вид промени; • ТРЗ и счетоводно обслужване; • съдействие и посредничество при издаване на разрешителни и лицензии и др; (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничение на целите на обработване; • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. (3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество Чл.3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни, като потребители на услугите на КАДАСТРА ООД за следните цели: • Обработване на личните Ви данни във връзка с изготвянето на необходимите документи за извършване на всяка конкретна услуга. • Публикуване на документи, съдържащи минимално необходими Ваши лични данни при електронно подаване на документи в Търговски регистър. • Съхраняване на Вашите лични данни на хартиен и елктронен носител за минимилен срок, до завършване на услугата. (2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за горепосочените цели и на следните основания: • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, три имена, егн, данни по лична карта, адрес, телефон) • Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие, под формата на писмена декларация и/или договор, за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни услуги, предлагани от КАДАСТРА ООД. • Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да четете теми във форума, но е необходимо, ако желаете да публикувате теми и коментари във форума. • Основания за обработка на данните трети лица: Вие сте предоставили изрично писмено съгласие за обработване на личните му данни за една или повече от услугите, предоставяни от КАДАСТРА ООД преди началото на обработването на личните данни. (3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: • разкриват расов или етнически произход; • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация. (5) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. (6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от от извършване на съответната услуга, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След приключване на услугата, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). (2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. (3) Всеки получен от Вас е-мейл, съдържащ лични данни на физическо лице, ще бъде изтриван от пощата ни в седемдневен срок, считано от датата на получаването му. (3) Администраторът Ви уведомява, че няма прави да изпраща документи, съдържащи лични данни по електронен път на посочен от Вас електронен адрес, без да има изрично писмено съгласие от Ваша страна с конкретно посочен е- мейл адрес. Предаване на Вашите лични данни за обработване Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). (2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено на е-мейл и/или на място в офиса на дружеството. (5) В случай че желаете отново да използвате услугите на Администратора, следва да предоставите отново писмено съгласие за обработване на Вашите лични данни. Право на достъп Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да поискате информация, какви данни се съхраняват и обработват за Вас. (2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълване Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването; • личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; „Правото да бъдеш забравен” не е абсолютно право Има случаи, в които Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни и има възможност да откаже да ги изтрие, ако ги съхранява и обработва: • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. (3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация: информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл адрес; (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки: • Да подадете заявка по образец на имейл адреса на Администратора с искане да бъдат изтрити Вашите данни. След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3. Право на ограничаване Чл.10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. (2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да ги премахне. Право на преносимост Чл. 11. Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Право на получаване на информация Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Други разпоредби Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон 02 915 3 518 Интернет страница www.cpdp.bg Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на електронния адрес на КАДАСТРА ООД, а именно: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на формите, приложени към настоящата информация,. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

КАДАСТРА ООДЗа връзка с нас