Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

Избор на език

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Пререгистрация на фирмаКАКВО СЕ СЛУЧВА С ТЪРГОВЦИТЕ, КОИТО НЕ СА СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАЛИ  ДО 31.12.2011 г .
Процедурата по прехвърляне на част или на всички дружествени дялове от капитала на ЕООД/ООД на трето лице често се  наименува с  термина „пререгистрация на фирма”.
Имайте предвид, че „пререгистрацията на фирма” е съвсем различна процедура и тя няма нищо общо с процедурата по прехвърляне на дялове, ако искате да прехвърлите фирмата на трето лице и да излезете от нея като съдружник, моля преминете към следната статия – Прехвърляне на дялове Е/ООД

Измененията в § 5 и добавянето на нови § 5а - 5д в ПЗР на ЗТР уреждат преходните правила относно ликвидацията и заличаването на търговците, за които не е заявена пререгистрация в срок до 31.12.2011 г. Едноличните търговци (ЕТ) и КЧТ, за които не е поискана пререгистрация в срок, се считат за заличени от 01.01.2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.
Дейността на търговските дружества /ЕООД, ООД, АД, ЕАД и др./ и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срок, се прекратява на 01.01.2012 г.
След прекратяването на дейността тези търговци нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31.12.2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 01.01.2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци. В случаите на висящо към 01.01.2012 г. съдебно или изпълнително производство, по което страна е търговец, чиято дейност е прекратена по силата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, съдът/съдебният изпълнител спира производството и дава указания на ищеца/взискателя да поиска своята и/или тази на ответника/длъжника пререгистрация и ликвидация, като определя и срок, не по-дълъг от 31.01.2017 г. При неизпълнение на дадените указания в определения срок съдът/съдебният изпълнител прекратява производството по делото. Този ред се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като постановените актове се обезсилват.
ПЗР на ЗТР се уреждат процедурата, по която прекратяването на търговците се обявява, без да се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Евентуалното пререгистриране и вписване на ликвидация в ТР на търговците може да се поиска от всяко заинтересовано лице в срок до 31.01.2015 г., като заявлението се подава до съда по последната регистрация и съдържа искания за пререгистрация и обявяване в ликвидация, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.
“Заинтересовано лице” е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството “кредитор” се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане.
ПЗР на ЗТР уреждат и съответните процесуални действия на съда и Агенцията по вписванията по пререгистрацията и вписване на ликвидацията. За ликвидатори на прекратените търговци се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с вписването им в ТР. В тези случаи не се прилагат изискванията за представяне на нотариално заверени декларация-съгласие и образец от подписа им. Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със заявлението. Към заявлението се прилага декларация-съгласие и образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовани лица, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца.
Разноските за производството са за сметка на търговеца. Когато няма средства за покриването на разноските, те са за сметка на заинтересованото лице, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. В последния случай тези разходи се възстановяват на заинтересованото лице изцяло, незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.
Ликвидацията приключва в срок до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31.01.2017 г. При установена от ликвидатора или кредиторите необходимост срокът може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересованото лице пред длъжностното лице по регистрацията, при заявена готовност от него за осигуряване на всички разходи по ликвидацията. Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите. Когато са удовлетворени кредиторите и остатъкът от имуществото е разпределен или когато се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление по образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца. Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.
След 31.01.2017 г. Агенцията по вписванията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:
•за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;
•за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;
•за които не е открито производство по несъстоятелност.
В чл. 7 ТЗ са добавени нови ал. 4 и 518, съгласно които всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: