Get Adobe Flash player
Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК. НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ В ООД

При смърт на съдружник в ООД участието му в дружеството се прекратява  и починалото лице вече не е съдружник. Правното качество "съдружник" в дружество с ограничена отговорност има две различни характеристики, които могат да съществуват само едновременно: а) лицето, което е съдружник, трябва да участва в дружеството (право на членство) и б) същото лице трябва да притежава дружествен дял от имуществото на дружеството.
Правото на членство на всеки съдружник се изразява в право на участие в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на преглеждане на книжата на дружеството и на ликвидационен дял. С  оглед гореизложеното правото на членство в дружеството на всеки съдружник е лично право, което възниква и съществува с оглед личността на съдружника.
Дружественият дял е част от имуществото на ООД, а притежаването на дружествен дял е имуществено право, което е резултат на направена от съдружника имуществена вноска (парична или непарична) в капитала на дружеството. Наследяването също е имуществено право, тъй като върху наследниците не преминават личните и неимуществените права на техния наследодател. По тази причина участието на починалия съдружник (правото на членство) в дружеството не се наследява от наследниците на починалия съдружник, наследява се само притежаваният от починалия съдружник дружествен дял и съразмерната на него печалба.
Прехвърлянето на дружествен дял се подчинява на различен режим в зависимост от това, дали делът се прехвърля на съдружник или трето, външно на дружеството с ограничена отговорност лице. В последния случай, за да придобие качеството съдружник, третото лице - приобретател трябва да бъде приет от общото събрание. По същия начин при смърт на съдружник в ООД неговите наследници се явяват приобретатели на дяловете му, но и те имат качеството на трети за дружеството лица, поради което придобиването на членственото право се подчинява на режима за приемане на нови съдружници. Наследниците на починалия съдружник не го заместват и не встъпват в членственото правоотношение на наследодателя си автоматично. Наследява се единствено имущественото право - дяловете от капитала, но не и правото на членство. В този случай наследникът не замества и не встъпва в дружеството на мястото на починалия съдружник.
Следователно може да се направи изводът, че се наследява само дружественият дял, но не и правото на наследниците да участват като съдружници в дружеството, затова наследниците на починалия съдружник имат право да поискат да им бъде изплатена стойността на дружествените дялове на техния наследодател. В този случай дяловете на починалия могат да бъдат прехвърлени на останалите съдружници съразмерно на притежаваните от тях дружествени дялове или пък да бъдат прехвърлени на трето лице - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
Ако наследниците искат да бъдат и съдружници в дружеството, трябва да спазят процедурата за приемане на нов съдружник и да получат съгласието на останалите съдружници за това.
В някои дружествени договори обаче изрично се дава възможност на наследниците да приемат членството в дружеството на техния наследодател. Ако има предвидена такава възможност в дружествения договор наследникът да встъпи като съдружник в дружеството на мястото на своя наследодател, но той не желае да се ползва от това свое право, то той има правото да му бъде изплатен дела от наследодателя в търговското дружество. Наследникът не е задължен да встъпи като съдружник в дружеството, ако дружественият договор предвижда, че членството се наследява. Още по-малко пък наследникът е длъжен да замести починалия съдружник като управител на дружеството. Функциите, които е упражнявал починалия съдружник като управител, не преминават върху неговите наследници.
Промяната в броя на съдружниците с оглед настъпилата смърт на едн от тях и евентуално промяната на представителството на дружеството трябва да бъде отразена в Търговския регистър. Пакета от докумети, който се подготвя и подава е различен с оглед различните хипотези, които могат да възникнат при смърт на съдружник: ще встъпят ли наследниците на починалия съдружник в дружеството като негови членове, има ли вола на останалите съдружници с оглед личността на наследниците да бъдат приети за съдружници в дружеството, към трето лице или към някой от настоящите съдружники ще преминат освободените дялове от капитала, ще се стигне ли до намаляване на капитала на дружеството и прочие. С оглед гореизложеното и цената на усулгата е различна за всеки конкретен случай.

 Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Избор на език

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта