Get Adobe Flash player
Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - Със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) е изменен Закона за търговския регистър. Считано от 01.01.2018 г. регистърът ще се нарича търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. 
Всички ЮЛНЦ, вписани в регистрите при окръжните съдилища, имат законовото задължение да подадат заявление за своята пререгистрация в Агенцията по вписванията в срок до 31 декември 2020 г., като процедурата по пререгистрацията е безплатна.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /СНЦ/?

През последните години в България се регистрират преимуществено ЮЛНЦ - сдружения, фондации, неправителствени организации. От 2001 г. има специален закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който вкара някакъв ред в този сектор.
Според закона тези юридически лица биват сдружения и фондации. Разликата е, че фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт. С този акт безвъзмездно се предоставя имущество - движимо или недвижимо, за постигане на нестопанска цел. Докато Сдруженията с нестопанска цел са корпоративно устроени юридически лица, създадени, за да защитават определени интереси на своите членове - професионални, научни, културни и др. Те могат да имат формата на съюзи, кръжоци, настоятелства, клубове по интереси и др.
Характерна особеност на сдружението е, че то не преследва стопански цели. Това не означава, че на СНЦ е изцяло забранено да развиват търговска дейност. Тя е допустима, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода от тази дейност за постигане на определените в устава цели. Стопанската дейност, която ще извършва сдружението, е необходимо да бъде определена в устава и извършването й се подчинява на реда и условията, определени в законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Регистрацията на СНЦ в частна полза преминава през няколко етапа, а именно:
Първо се запазва наименование на ЮЛНЦ, което трябва да е уникално. После се пристъпва към регистрация в съответния окръжен съд по седалището на сдружението.
След съдебната регистрация тече 7 дневен срок за регистрация на сдружението в Регистър Булстат, а за СНЦ в обществена полза тече и двумесечен срок, в който сдружението трябва да се регистрира в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.

Колко ще Ви струва? РЕГИСТРАЦИЯ НА СНЦ в частна  или обществена полза – 280 лв., която сума включва всички държавни такси, банкови комисионни и такса за услугата ни, както следва:
1. Такса за запазване на фирмено наименование;
2. Банкови комисиони; 3. Държавна такса за вписване в ТРРЮЛНЦ; 
4. Такса за услуга; 5. Удостоверение за регистрация на ЮЛНЦ; 6. Консултация.
С нашата услуга ние:

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на СНЦ в ТРРЮЛНЦ.
• Ще Ви консултираме компетентно какъв тип СНЦ да учредите.
• Ще запазим избраното от Вас име на СНЦ.
• Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация на СНЦ (учредителен акт, договор за управление и др.)
• Ще попълним необходимата документация за регистрация вместо Вас, което изисква специални познания.
• Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси.
• Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на СНЦ в регистъра на ТРРЮЛНЦ към АВ.
• Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на СНЦ, вместо Вас на умерени КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.
За да започнем процедурата по регистрация на сдружението е необходимо да ни дадете следната информация:

• Името на сдружението, седалището и адреса на управление;
• В чия полза ще бъде - в частна или в обществена;
• Данните на учредителите, на членовете на Управителния съвет, начина на представителство на сдружението.

В настоящото кратко изложение става дума само за учредяване на сдружение. Сдружението, както и фондацията се регистрират в ТРРЮЛНЦ, независимо от населеното място на седалището им.
Законът предвижда два вида сдружения. Единият е за осъществяване на дейност в частна полза, а другият - за общественополезна дейност. При втория вид могат да се ползват всякакви предвидени в законите облекчения - данъчни, митнически и др. След регистрация, сдружението с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза. Общественополезни дейности са например образование, подпомагане на социално слаби, защита на човешките права и прочие. 
Сдружение с нестопанска цел се учредява от три или повече лица. Учредители могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица. Ако сдружението е определено да извършва общественополезна дейност, то тогава учредителите трябва да бъдат най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Избор на език

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта