Get Adobe Flash player
Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

 

|+|АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кой е длъжен да се регистрира като администратор на лични данни в КЗЛД?
Лични данни е всяка информация за физическо лице, което може да се идентифицира пряко или косвено посредством тази информация. Според закона администратор на лични данни може да бъде физическо лице или юридическо лице (или държавен орган), което само или съвместно с друго лице определя средствата и целите за събирането на личните данни.
Лични данни на практика се събират от всеки работодател  при възникването, съществуването и прекратяването на трудовите правоотношения. Така всеки работодател се оказва носител на задължения по ЗЗЛД. Затова работодателят е длъжен да подаде заявление за регистрация по чл. 17 ЗЗЛД, преди да започне обработването на личните данни. По този начин той заявява качеството си на администратор на лични данни (АЛД) и обявява водените от него регистри.
- Дори броят на работниците и служителите да е относително малък, това не освобождава работодателя от необходимостта да съхранява и обработва техните лични данни.
Предвидена е законова възможност, ако АЛД обработва данни, свързани с трудови или членствени правоотношения на не повече от 15 физически лица, КЗЛД да го освободи от задължение за регистрация.Освобождаването от това задължение не изключва съответните работодатели от контрола на комисията и не ги освобождава от останалите им задължения по закона. Неизпълнението им може да доведе до административно наказание в размер до 100 000 лв.
Ако АЛД е работодател по трудови правоотношения и възложител по граждански договори, е добре личните данни на работниците и служителите и на изпълнителите по граждански договори да се съхраняват и обработват в един регистър. В този случай като категории лица в регистъра могат да се посочат кандидатите за работа и заетите по трудово или гражданско правоотношение лица. Личните данни на работниците и служителите могат да се обработват единствено за управление на човешките ресурси и осигурителни цели. Обработването им за други цели може да е допустимо, ако титулярат на данните даде изричното си съгласие за това.
От съществено значение при оценяване законосъобразността на обработването на лични данни е наличието или липсата на изрично съгласие за това от страна на титуляра на данните. В практиката работодателите все по-често изискват изрично съгласие от работниците и служителите за обработване на личните им данни (под формата на декларация или като клауза в трудовия договор).
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЙ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

|+| РЕГИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Регистрацията на администратор на лични данни се извършва преди да започне обработване на лични данни. Администраторът подава до Комисията за защита на личните данни заявление за регистрация. Администраторът подава заявлението на хартиен носител или по електронен път.В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията вписва администратора на лични данни в регистъра.
Законът не предвижда срок за подаване на искане за регистрация на администратор на лични данни. Имайки предвид, обаче предвидената в ЗЗЛД глоба или имуществена санкция от 1 000 до 10 000 лв. за неизпълнение на задълженията за регистрация, очевидно е, че всеки администратор, който възнамерява да започне обработване на лични данни следва да подаде заявление за регистрация пред Комисията за защита на лични данни преди да започне обработване на такива.
При наличие на нередовности, подателят на искането за регистрация се уведомява като му се изпраща съобщение, с което му се посочват нередовностите, дава му се срок от 3 дни, считано от датата на получаване на съобщението, за да ги отстрани, както и указание, че неотстраняването на недостатъците ще предизвика прекратяване на производството.

|+| УСЛУГА ЦЕНА

Производството по регистрация на администратор на лични данни е безплатно. Таксата за услугата на Кадастра ЕООД е 50 лева.
УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА:
Подаване и попълване по електронен път от Ваше име на заявлението за регистрация на администратор на лични данни до КЗЛД;
Регистрираме по електронен път фирмата Ви в регистъра на КЗЛД, изготвяме необходимите регистри;
Изпращаме Ви на посочен от Вас електронен адрес потвърдителният лист, че фирмата е вписана като администратор на лични данни в регистъра на КЗЛД; Вписването в регистъра се удостоверява с идентификационен номер.
Спестяваме Ви ценно време и извършваме цялата процедура по регистрация без да се налага да посещавате на място нашия офис или КЗЛД, без да е необходимо да разполагате с личен електронен подпис.
Справка за вписването на дружеството Ви можете да направите тук: ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
Предоставяне на Удостоверение на хартиен носител за извършената регистрация е услуга, която извършваме само за клиенти, които се ползват от пакетите:
Среден бизнес или Пълен бизнес пакетАнкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Избор на език

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта